Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings
  recht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaardende onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

PATboard B.V.

Atn. Klantenservice

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Tel: +31 85 3011 305

E-mail: [email protected]

KvK: 67903266

BTW ID: NL857219480B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd wordt.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten met bedrijven.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.

Voor overeenkomsten met bedrijven zijn alle whiteboards uitgesloten van herroeping. Whiteboards worden op bestelling geproduceerd en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Voor het gebruik van whiteboards geldt het volgende;
  • Er moet iemand aanwezig zijn tijdens kantooruren (ma-vr 8/30 en 17.00 uur) op het door de klant opgegeven afleveradres om de whieboardzending in ontvangst te nemen. Er worden extra kosten in rekening gebracht voor een tweede afleverpoging, indien de lvering niet afgeleverd kon worden tijdens kantooruren.
  • Levering tot de eerste drempel op de begane grond.
  • Voor whiteboard zendingen is er geen track&trace beschikbaar
  • Bij ontvangst van de whiteboard levering controleer de zending grond op zichtbare schade. Teken alleen voor ontvangst indien de schade is vermeld op de afleverbon. Bewaar hier altijd een kopie van! Informeer PATboard B.V. zo snel mogelijk over schade (uiterlijk binnen 3 werkdagen). Als schade niet is vermeld op de afleverbon, voor het tekenen voor ontvangst, is het niet meer mogelijk de schade te claimen bij de vervoerder en komt de schade voor rekening van de klant.
  • Aan extra diensten voor whiteboard leveringen, zijn kosten verbonden. Dit betreft onder andere een tweede afleverpoging, afspraak voor levering maken op een specifiek tijdvak, levering op een andere verdieping dan begane grond, etc.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Index

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepassingsgebied

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingsrecht

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 9 - De prins

Artikel 10 - Naleving en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurovereenkomst: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

De in deze algemene voorwaarden gebruikte termen worden als volgt gedefinieerd:

 1. Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzaam medium: elk opslagmedium dat de consument of de ondernemer in staat stelt om persoonlijk verstrekte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om - binnen de bedenktijd - af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelvorm: het modelformulier dat de ondernemer aan de consument ter beschikking stelt en dat de consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Afstandscontract: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een voor de ondernemer georganiseerd systeem, met gebruikmaking van een of meer technieken voor communicatie op afstand
 10. Technologie voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats worden ontmoet.
 11. Voorwaarden en bepalingen: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

PATboard
Josink Maatweg 7 
7545 PS Enschede
Nederland

Telefoonnummer: +31 85 3011 305

E-mailadres: [email protected]

CoC: 67903266

BTW: NL857219480B01

Artikel 3 - Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de ondernemer aangeven dat de overeenkomst op afstand kan worden herzien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos zal worden toegezonden
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen,
  op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden.
 4. Naast deze algemene voorwaarden zijn specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing, waarbij het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing zijn en de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds kan beroepen op de toepasselijke
  bepaling die voor hem het gunstigst is.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst en het overige gedeelte van deze voorwaarden en de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke zoveel mogelijk
  mogelijk.
 6. Situaties die niet in deze voorwaarden worden geregeld, dienen "naar de geest" van deze voorwaarden te worden beoordeeld.
 7. Onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden, dient te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
 2. Het aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
  een getrouwe afspiegeling zijn van de aangeboden producten/diensten.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod zal zodanige informatie bevatten dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de hoogte van eventuele verzendkosten;
  • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract of de order;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de aangeboden prijs garandeert;
  • het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand;
  • of de overeenkomst na het sluiten ervan wordt gedeponeerd, en zo ja, hoe de consument de overeenkomst kan raadplegen;
  • de wijze waarop de consument de in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan rectificeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;
  • andere talen, naast het Engels, een overeenkomst kan worden gesloten;
  • Gedragscode waaraan de ondernemer zich dient te conformeren en instructies waar de consument de digitale Gedragscode kan vinden;
  • de minimumduur van de overeenkomst op afstand van een duurtransactie.

Artikel 5 - Sluiting van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van de bestelling niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden of opzeggen zonder dat de ondernemer aan de consument enige kosten in rekening mag brengen.
  aanklacht.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen treffen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen
 6. a. het adres van de vestigingsplaats van de ondernemer;
 7. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. c. informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
 9. d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 12. Elke overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Levering van producten:

 1. Bij een aankoop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van alle producten door de consument of een door de consument aangekondigde vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn recht van
  herroeping, zal hij het product -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument kan dit doen door middel van het standaardformulier. Nadat de consument te kennen heeft gegeven gebruik te willen
  gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zendt de consument het product binnen 14 dagen terug aan de ondernemer. De consument dient aan te tonen dat de producten tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 4. Indien de consument aan het einde van de wettelijke termijn in lid 2 en 3 van dit artikel niet te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de ondernemer, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Overeenkomsten met ondernemingen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingsrecht

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending geheel voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, draagt de ondernemer er zorg voor dat binnen 14 dagen nadat de consument te kennen heeft gegeven van zijn recht gebruik te willen maken, .het volledige bedrag aan de consument wordt terugbetaald. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen
  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
  op tijd voor de sluiting van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
  • die de ondernemer overeenkomstig de specificaties van de consument heeft opgesteld;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel vergaan of absoluut worden;
  • waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor afzonderlijke kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • hygiënische producten die verzegeld zijn en waarvan de consument het zegel heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
  1. over logies, vervoer, restaurant of vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;
  2. diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken;
  3. weddenschappen en loterijen.

Voor overeenkomsten met bedrijven zijn alle whiteboards uitgesloten van het herroepingsrecht. Whiteboards worden op bestelling geproduceerd en kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen variabel zijn
  zal in het aanbod worden vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien dit vooraf is overeengekomen met de ondernemer en de ondernemer:
  • zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 - Naleving en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
  bepaling en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen verklaart de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een garantie door de ondernemer, fabrikant of importeur laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst met de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen X dagen/weken na levering schriftelijk aan de ondernemers te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. de
  gebruik of toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:
  • de geleverde goederen door derden en/of de consument zijn gerepareerd en/of gewijzigd;
  • de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;
  • de inferioriteit geheel of gedeeltelijk het gevolg is van regels die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Leverings- en uitvoeringsopdracht

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering en/of levering van de bestellingen en de diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Geaccepteerde bestellingen worden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na orderontvangst verzonden, tenzij de consument heeft aangegeven een langere leveringstermijn in acht te willen nemen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument een bericht en heeft hij het recht de overeenkomst zonder boete op te zeggen.
 4. Alle levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument reeds betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal worden gemeld dat een vervangend artikel is geleverd. Bij vervangende artikelen zal de
  herroepingsrecht niet kan worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aan de leveringsplicht van de ondernemer zal zijn voldaan, zodra de bestelling éénmaal aan de consument is aangeboden.
 8. Voor de levering van whiteboards geldt het volgende;
 • Iemand moet beschikbaar zijn tijdens kantooruren (ma-vr 8.30-17.00) om de zending in ontvangst te nemen op het door u opgegeven afleveradres. Extra kosten zijn van toepassing voor een tweede afleverpoging indien de zending niet tijdens kantooruren kon worden afgeleverd.
 • Levering aan de eerste deur op de begane grond. 
 • Geen track&trace is beschikbaar voor whiteboard levering
 • Controleer bij ontvangst van de zending zorgvuldig op zichtbare schade. Teken pas voor ontvangst als de schade op de afleverbon is genoteerd. Bewaar altijd een kopie! Stel PATboard B.V. zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering op de hoogte van de schade. Indien de schade niet voor het tekenen voor ontvangst op de afleverbon is aangetekend, is het niet mogelijk de schade bij de koerier te claimen.
 • Extra diensten voor de levering van whiteboards worden aangerekend: tweede leveringspoging, een specifieke afspraak maken voor de levering, levering op een andere verdieping dan de begane grond, enz.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering

 1. Indien de consument een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), kan hij deze te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand
  kennisgeving.
 2. De consument die een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, welke strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan deze overeenkomst te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de daarvoor geldende opzeggingsregels
  regels en met een opzegtermijn van een maand.
 3. De consument kan, voor de in de vorige paragrafen genoemde overeenkomsten:
  • te beëindigen en niet beperkt te zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • op te heffen tenminste op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan;
  • opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Vernieuwing

 1. De consument die een overeenkomst voor bepaalde tijd had gesloten, die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, kan deze niet automatisch laten verlengen of vernieuwen voor een bepaalde termijn.
 2. In afwijking van het vorige lid kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de
  De consument heeft de mogelijkheid om de verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag alleen voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden, met een overeenkomst tot het regelmatig, doch minder dan eenmaal per maand, bezorgen van dag-, week- en weekbladen.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot aflevering van een proef- of kennismakingsabonnement op dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt automatisch beëindigd en wordt niet automatisch voortgezet na het proef- of
  inleidend.

Duur

 1. Overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kunnen na een jaar te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het verstrijken van de bedenktermijn ex artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dienen de bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na de bedenktijd ex artikel 6 lid 1.
  dagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3.  In geval van wanbetaling heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer heeft een klachtenprocedure en behandelt klachten door de klachtenprocedure in te vullen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over een bestelling moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  gedetailleerd antwoord.
 4.  Als de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, heeft de consument de mogelijkheid zich te wenden tot de Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Stichting WebwinkelKeur zal bemiddelen
  gratis. Indien er na de bemiddeling geen oplossing is, heeft de consument de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan Stichting GeschilOnline, de uitspraak van Stichting GeschilOnline is bindend. De consument en ondernemer stemmen in met deze bindende
  beslissing. Het voorleggen van een geschil aan de arbitrage is niet gratis. De consument moet de kosten van de arbitrage betalen. Bovendien kunnen ingezetenen van de EU gebruik maken van het Europees platform voor geschillenbeslechting om een klacht in te dienen teneinde
  om tot een buitengerechtelijke schikking te komen. Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odrmaar wij adviseren u eerst contact op te nemen met Stichting WebwinkelKeur.
 6. Een klacht schort de ondernemer niet van zijn verplichtingen op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien de consumentenklacht gegrond is, heeft de ondernemer de mogelijkheid om de geleverde producten gratis te vervangen of te repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op alle geschillen, overeenkomsten en bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Inhaltsverzeichnis

§ 1 - Definitionen

§ 2 - Identität des Online-Shops

§ 3 - Geltungsbereich

§ 4 - Das Angebot

§ 5 - Vertragsschluss

§ 6 - Widerrufsbelehrung

§ 7 - Ausschluss des Widerrufsrechts / vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

§ 8 - Der Preis

§ 9 - Aufrechnungs-/Zurückbehaltungsrecht

§ 10 - Gewährleistung

§ 11 - Lieferung; Eigentumsvorbehalt

§ 12 - Liefertermin

§ 13 - Transportschäden

§ 14 - Zahlungsbedingungen

§ 15 - Freiwillige Umtauschmöglichkeit und Rechte des Kunden bei Mängeln

§ 16 - Haftung

§ 17 - Rechtstreitigkeiten

§ 1 - Definitionen

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet:

 1. Widerrufsfrist: die Frist, innerhalb der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann;
 2. Kunde: die natürliche Person, die nicht zu Zwecken handelt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;
 3. Tag: Kalendertag;
 4. Vertragsdauer: ein Vertrag erstreckt sich auf die regelmäßige Lieferung von Sachen, Dienstleistungen und/oder digitalen Inhalten über einen vereinbarten Zeitraum;
 5. Dauerhafte Datenträger: elk elektronisch hulpmiddel dat de klant of de online winkel nodig heeft, de informatie die hij persoonlijk nodig heeft, op een bepaalde manier te verstrekken die hij nodig heeft voor zijn toekomstige gebruik.
  einen vereinbarten Zeitraum, entsprechend dem Zweck, zu dem die Information bestimmt ist, und die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Information ermöglicht;
 6. Widerrufsrecht: die Möglichkeit des Kunden, innerhalb der Widerrufsfrist von dem Fernabsatzvertrag zurückzutreten;
 7. Muster - Widerrufsformular: das in diesen AGB beigefügte europäische Musterformular für den Widerruf;
 8. Online-winkel: die natürliche Person oder Körperschaft, die dem Kunden Produkte, (Zugang zu) digitale(n) Inhalte(n) und/oder Dienstleistungen über das Internet anbietet;
 9. Fernkommunikationsmittel: Mittel, von denen für das Schließen eines Vertrages Gebrauch gemacht wird, ohne, dass der Kunde und der Online-Shop sich gleichzeitig in denselben Räumlichkeiten befinden.
 10. AGB: nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen.

§ 2 - Identität des Online-Shops

Betreiber des Online-Shops und Ihr Vertragspartner ist:

Naam van Online-Shops: PATboard

Geschäftsführer: Oliver Leering

Sitz der Gesellschaft

Büroadresse:

Josink Maatweg 7
7545 PS Enschede
Niederlande

Telefonnummer: +31 85 3011 305

E-mailadres: [email protected]

Handelsregister-Nummer: 67903266

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL857219480B01

§ 3 - Geltungsbereich

 1. Die vorliegenden AGB gelten für alle Verträge, die zwischen Kunden und dem Online-Shop abgeschlossen werden. Im Rahmen des Bestellvorgangs erkennt der Kunde die AGB in der zum Zeitpunkt der Abgabe der Bestellung geltenden Fassung an.
 2. Diese AGB gelten für jedes Angebot des Online-Shops.
 3. Wanneer een online shop een verplichte vertragingsovereenkomst sluit, moet de klant de voorafgaande AGB ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is onder de gebräuchlichen Umständen, zal de Online-Shop voor de Vertragsschluss een bevestiging geven, die de Kunde de AGB kan uitleggen.
 4. Indien de Fernabsatzvertrag elektronisch is opgemaakt, kan, afhankelijk van de voorgaande Absatz, de Kunden voor de Fernabsatzvertragstekst de tekst van deze AGB elektronisch verzonden worden, zodat de Kunde deze tekst op een eenvoudige manier kan lezen.
  Art and Weise auf einem dauerhaften Datenträger speichern kann. Indien dit niet mogelijk is onder de gegebenen Umständen, zal voor het afsluiten van het Fernabsatzvertrag worden aangegeven, waar de AGB op elektronische wijze kan worden gegenereerd en waar deze op elektronische wijze kan worden gegenereerd.
  Wunsch des Kunden auf electronischem Wege oder auf andere Weise kostenlos zugeschickt werden.
 5. Sollten neben diesen AGB auch spezifische Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen zur Anwendung kommen, gelten der Absatz 3. und 4. übereinstimmend entsprechend en der Kunde kan sich im Fall von gegensätzlichen Bedingungen immer auf die anwendbaren
  Bestimmungen berufen, die für ihn am günstigsten sind.
 6. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
 7. Situaties die niet in deze AGB gereguleerd zijn, werden in Sinne der AGB bewertet.
 8. Unklarheiten über die Erklärung oder die Inhalte einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB müssen im Sinne dieser AGB interpretiert werden.

§ 4 - Das Angebot

 1. Het aanbod in de Online-Shop richt zich ook tot de klanten, die het 18. Lebensjahr vollendet haben.
 2. Indien het Angebot een beschränkte Geltungsdauer heeft of onder het Vorbehalt gilt, zal dit ausdrücklich in het Angebot angegeben.
 3. Het pakket is niet bindend. De online winkel heeft het recht om het pakket te wijzigen en aan te passen.
 4. Das Angebot beinhaltet eine vollständige und genaue Beschreibung der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen. De beschrijving is uitvoerig en gedetailleerd, zodat de klanten deze nauwkeurig kunnen lezen. Als de Online-Shop afbeeldingen
  gebruikt, moeten deze de geangebotenen Produkte, Dienstleistungen und/oder digitale Inhalte wahrheitsgetreu wiedergeben. Offensichtliche Irrtümer oder offensichtliche Fehler im Angebot binden den Online-Shop nicht.
 5. Alle afbeeldingen, afbeeldingen of informatie in de catalogus zijn indicaties en kunnen niet als basis dienen voor schattingswijzigingen of terugtrekkingsverzoeken.
 6. Jedes Angebot beinhaltet eindeutige Informationen, damit es für den Kunden eindeutig erkennbar ist, was seine Rechte und Verpflichtungen sind, die mit dem Akzeptieren des Angebots verbunden sind. Dies betrifft insbesondere:
  • der Preis inkl. Steuern;
  • Versandkosten;
  • der Vertragsschluss und welche Maßnahmen erforderlich sind;
  • Zahlungsmittel, Art der Lieferung und die Durchführung der Vereinbarung;
  • die Frist für die Annahme des Angebots oder die Frist, innerhalb dessen der Online-Shop den Preis garantiert;
  • de hoogte van het tarief voor Fernkommunikation, indien de kosten op een andere dan de gereguleerde prijs voor die Kommunikationsmittel berechnet werden.

§ 5 - Vertragsschluss

 1. Die Warenpräsentation im Online-Shop beinhaltet noch kein verbindliches Verkaufsangebot. Das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages geht von dem Kunden aus, indem er nach vollständigem Ausfüllen der Bestellseite die Schaltfläche "Zahlungspflichtig
  bestellen" geactiveerd, bzw. eine telefonische Bestellung abgibt. Met een klik op de Schaltfläche "Zahlungspflichtig bestellen" krijgt de klant een verbindliches bestelformulier.
 2. Na de Bestellung erhält der Kunde eine automatisierte E-Mail, welche eine Bestätigung über den Zugang der Bestellung darstellt. Als een bestelling uit meerdere artikelen bestaat, gaat de overeenkomst alleen over die artikelen, die in de bestelbevestiging
  ausdrücklich aufgeführt sind.
 3. Das gesetzliche Widerrufsrecht bleibt von vorstehenden Regelungen in jedem Fall unberührt.
 4. Der Vertragsschluss erfolgt in der deutschen Sprache.
 5. Indien de Kunde het Angebot op elektronische wijze wenst aan te bieden, zal de Online-Shop de toegang tot en de werking van het Angebot op elektronische wijze garanderen. Dit is alleen mogelijk als de online winkel deze functie niet kan gebruiken,
  kan der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
 6. Indien het verzoek elektronisch wordt ingediend, zal de online winkel passende technische en organisatorische maatregelen treffen voor de beveiliging van elektronische gegevensoverdracht en zorgen voor een veilige web-omgeving. Als de klant elektronisch
  bezahlen kan, zal de Online-Shop op geeignete Sicherheitsmaßnahmen achten.
 7. Der Online-Shop kann sich - innerhalb des gesetzlichen Rahmens - informieren, ob der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nachkommen kann, sowie alle Fakten und Faktoren heranziehen, die für den verantwortungsvollen Abschluss eines Fernabsatzvertrages
  belangrijk zijn. Indien de Online-Shop op grond van deze Erkenntnisse de juiste redenen heeft om het verzoek niet te weigeren, is hij verplicht om een bestelling of aanvraag te weigeren of om bepaalde voorwaarden te weigeren.
 8. De online winkel zal in de meeste gevallen bij het leveren van producten, diensten of digitale inhalts de volgende informatie aan de klant verstrekken, hetzij schriftelijk of op een bepaalde manier, zodat de klant die op verschillende manieren kan gebruiken.
  een tijdbesparende Datenträger kan gebruiken:
  • die Besucheradresse des Online-Shops, wo der Kunde Beschwerden einreichen kann;
  • die Bedingungen, unter denen und die Art und Weise, in der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann oder eine deutliche Mitteilung für den Ausschluss des Widerrufsrechts;
  • de informatie over garantie en service na aankoop;
  • den Preis mit allen Steuern des Produkts, der Dienstleistung oder digitalen Inhalts; soweit zutreffend, die Kosten der Lieferung; und die Weise der Bezahlung, Lieferung oder Ausübung des Fernabsatzvertrags;
  • die Voraussetzungen zur Kündigung des Fernabsatzvertrags, wenn der Vertrag eine Dauer von mehr als einem Jahr aufweist oder unbefristet ist.
 9. Jede Vereinbarung wird unter den aufschiebenden Bedingungen der ausreichenden Verfügbarkeit solcher Produkte eingegangen.

§ 6 - Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit Unternehmen. Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen
hebben bzw. hat.

Als u uw recht op privacy wilt uitoefenen, moet u ons raadplegen,

PATboard

Marssteden 52

7547 TC Enschede

E-mail adres: [email protected]

Telefonnummer: +31 85 3011 305

met behulp van een uitvoerige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw recht om deze overeenkomst te widerrufen, te informeren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformuler verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Als u deze Vertrag widerrufen, hebben we Ihnen alle Zahlungen, die we von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Sollte der Versand der bestellten Waren von uns zu Ihnen aufgrund des Bestellwertes Ihrer Bestellung für Sie kostenfrei sein und machen Sie bei mehreren bestellten Waren nur bezüglich eines Teils der Waren von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, so dass der Teil der bei Ihnen verbleibenden Waren den Betrag der Versandkostenfreiheit nicht erreicht, so haben Sie die Versandkosten (der Warenzusendung) in der Höhe zu tragen, wie sie angefallen wären, wenn Sie nur die bei Ihnen verbliebenen Waren bestellt hätten. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderses vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spädestens inner vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an

PATboard

Marssteden 52

7547 TC Enschede

E-mail adres: [email protected]

Telefonnummer: +31 85 3011 305

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

U betaalt de onkosten voor het terugsturen van de schulden.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster für das Widerrufsformular

An: PATboard, Marssteden 52, 7547 TC Enschede, [email protected], +31 85 3011 305
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

 1. ______
 1. ______
 1. ______

Bestellt am/erhalten am (*): _____
Name des/der Kunde(s) (*): _____
Anschrift des/der Kunde(n) (*): _____
Unterschrift des/der Kunde(n) (*) (**): _____
Datum: _____

(*) Unzutreffendes streichen

(**) Nur bei Mitteilung auf Papier

Vereinbarung

Als u ons uw bestelde waren toestuurt binnen de grenzen van de Widerrufsfrist en gebruik maakt van de bestelde waren en retourenverkopers zonder een schriftelijke verklaring, erkennen wij die verklaring als een belangrijke verklaring over uw bestelde waren.
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, im Sinne der vorstehenden Widerrufsbelehrung an.

Kostentragungsvereinbarung

U betaalt de onkosten voor het terugsturen van de schulden.

Meer praktische informatie over het verloop van de retourzending en over de bevestiging van de terugzending van de teruggezonden goederen vindt u in onze online-shop.

§ 7 - Ausschluss des Widerrufsrechts / vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

 1. Das Widerrufsrechts besteht nicht bei Verträgen:
  • zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind;
  • zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
 2. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen:
  1. zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
  2. zur Lieferung von Waren, wenn die nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
  3. zur Lieferung von Ton- oder Videaufnahmen oder Computersoftware in einer Versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Bij verträgen mit Unternehmen sind alle Whiteboards vom Widerruf ausgeschlossen. Whiteboards werden auf Bestellung produziert und können nicht ausgetauscht oder zurückgegeben werden.

§ 8 - Der Preis

 1. Während der in dem Angebot erwähnten Gültigkeitsdauer werden die Preise der angebotenen Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen nicht erhöht, es sei denn, Preisänderungen sind die Folge von Veränderungen der Mehrwertsteuer-Sätze.
 2. Die im Angebot von Produkten oder Dienstleistungen angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sonstigen Preisbestandteilen und verstehen sich zgl. der jeweiligen Versandkosten.
 3. Die Versandkostenzuschläge können in Abhängigkeit von Lieferart und der Artikelbeschaffenheit variieren. De prijzen zijn afhankelijk van het tijdstip van de Bestelling.

§ 9 - Aufrechnungs-/Zurückbehaltungsrecht

 1. Een recht op Aufrechnung kan de klant alleen worden verleend wanneer de vraag rechtens gefundeerd is of wanneer de online winkel niet bestreden is.
 2. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 10 - Gewährleistung

 1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich die Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts.
 2. Wenn der Kunde ein Kunde im Sinne des § 13 BGB ist, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen, abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen, ein Jahr. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von
  Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
  der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
 3. Im Übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen.
 4. Indien de Kunde een Online-Shop is in de zin van § 14 BGB, gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Modifikationen:
  • voor die Beschaffenheit der Ware sind nur die eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers;
  • der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige
   Afwezigheid. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen;
  • bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). In het geval van een gratis levering mag de online winkel niet de hogere kosten aanrekenen, die ontstaan door de levering van het product op een andere plaats.
   als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Lieferung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht;
  • schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten;
  • die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Auslieferung der Ware.

§ 11 - Lieferung; Eigentumsvorbehalt

 1. Als het niet anders is, vindt de levering van de goederen plaats op het door de klant opgegeven adres.
 2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum von dem Online-Shop.
 3. Voor de levering van whiteboards geldt het volgende;
  - Während der Bürozeiten (ma-vr 8.30 und 17.00 Uhr) muss eine Person an der vom Kunden angegebenen Lieferadresse anwesend sein, um die Whieboard-Sendung in Empfang zu nehmen. Voor een tweede controle zal een zusätzliche Gebühr erhoben, als die controle niet tijdens de Geschäftszeiten kan plaatsvinden.
  - Lieferung bis zur ersten Schwelle im Erdgeschoss.
  - Voor Whiteboard-zendingen is geen Track & Trace verfügbar.
  - Zusätzliche Dienstleistungen für Whiteboard-Lieferungen sind kostenpflichtig. Dazu gehören ein zweiter Zustellversuch, die Vereinbarung eines Termins für die Zustellung zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Zustellung in einem anderen Stockwerk als dem Erdgeschoss usw.
   
 4. Indien de Kunde een Online-Shop is in de zin van § 14 BGB, geldt het volgende ergänzendes:
  • der Online-Shop behält das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Bij het inroepen van de eigendomsrechten op de software van de leverancier, is een garantie of waarborging niet mogelijk.
   zulässig;
  • der Kunde darf die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Voor deze gevallen moet de klant nu reeds alle wensen in de hoogte van de factuurbetalingen, die uit de uitverkoop voortvloeien, naar de Online-Shop sturen. De online winkel biedt
   die Abtretung an, der Kunde ist jedoch zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Soweit der Kunde seiner Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, behält der Online-Shop das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen;
  • bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der Online-Shop Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung;
  • der Online-Shop verpflichtet sich, die zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. De reeks vrij te kiezen beveiligingen
   obliegt dem Online-Shop.

§ 12 - Liefertermin

Die Lieferung erfolgt innerhalb der auf der jeweiligen Artikeldetailseite angegebenen Lieferzeit (Montag bis Samstag, allgemeine Feiertage ausgenommen) nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach Vertragsschluss
(bei der Nutzung von Online-Zahlungsverfahren, Zahlung mit Kreditkarte, Zahlung per SEPA-Lastschrift oder bei Rechnungskauf). Bij de Bestelling van meerdere Waren is voor de berekening van de duur van de Lieferzeitangabe van de in de Warenkorb geleverde
Artikel voor die Berechnung maßgeblich. Bij Waren, bei denen im Einzelfall ein gesonderter Termin zum Start der Auslieferung angegeben ist, begindet die Lieferfrist frühestens mit diesem Termin.

§ 13 - Transportschäden

 1. Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so hat der Kunde solche Fehler sofort bei dem Zusteller und beim Online-Shop zu reklamieren.
 2. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für die gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen.
 3. Voor de levering van whiteboards geldt het volgende;
 • Bij het gebruik van de Whiteboard-Lieferung dient u rekening te houden met het verzenden van informatie op zichtbare plaatsen. Schrijf de tekst alleen op als de tekst op de Lieferschein vermerkt is. Bewahren Sie immer eine Kopie davon auf! Informeer PATboard B.V. zo snel als mogelijk over oude schades (maximaal 3 Werktijden). Indien de Schaden niet op de Lieferschein vermerkt zijn, of indien de Kunde den Empfang unterschreibt, is het niet mehr möglich, den Schaden beim Spediteur geltend zu machen, und der Schaden geht zu Lasten des Kunden

§ 14 - Zahlungsbedingungen

 1. Die Zahlung erfolgt wahlweise: Rechnung per Vorkasse, Nachnahme, Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift. Der Online-Shop behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.
 2. Bij het kiezen van deahlungsart Vorkasse nennt der Online-Shop seine Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. De terugbetalingstermijn bedraagt maximaal 10 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn, zodat het betalingsbewijs kan worden opgeheven.
 3. Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer Kreditkarte reserviert ("Autorisierung"). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an Sie versenden.
 4. Bij het afgeven van een Lastschrift dient u bepaalde kosten te betalen, die voortvloeien uit een terugboeking van een afhaalopdracht of uit onjuiste of onvolledige gegevens van uw bank.
 5. Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so ist der Kunde zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an den Kunden versandt wird,
  zal ten minste een Mahngebühr in Höhe von 5 EUR berechnet, sofern der Kunde nicht einen niedrigeren Schaden nachweisen kann.

§ 15 - Freiwillige Umtauschmöglichkeit und Rechte des Kunden bei Mängeln

 1. Unabhängig von dem gesetzlichen Widerrufsrecht hat der Kunde die Möglichkeit, einen erworbenen Artikel gegen den entsprechenden Artikel in einer anderen verfügbaren Größe kostenfrei umzutauschen, indem der Kunde mittels einer eindeutigen Erklärung
  (z.B. auf dem der Ware beigefügten Retourenschein) über den Entschluss, die Ware umzutauschen, informiert. Das gesetzliche Widerrufsrecht steht dem Kunden auch für den Umtauschartikel zu.
 2. Die Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Voor beschrijvingen op de achterzijde van deze pagina's, in het bijzonder van Kunden in het kader van hun in de Online-Shop veröffentlichen Kundenbewertungen, heeft de Online-Shop geen enkele
  Haftung.
 3. Das gesetzliche Widerrufsrecht und Rechte aus möglicherweise gesondert abgegebenenen bzw. der Ware beigefügten Garantieerklärungen bleiben in allen Fällen unberührt.

§ 16 - Haftung

 1. Unbeschränkte Haftung: der Online-Shop haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sowie nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Bij lichte transportverliezen is de Online-Shop niet aansprakelijk voor schade aan het leven, de gezondheid of het welzijn van de mens.
  en de gezondheid van personen.
 2. Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bij lichtere transportmogelijkheden kan de online winkel alleen in geval van een ernstige vertragingsschade, die door het gebruik van de online winkel wordt veroorzaakt, de normale afhandeling van de aanvraag alsnog vergemakkelijken.
  en op de naleving waarvan u zich regelmatig dient te houden (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden
  moet. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.

§ 17 - Rechtstreitigkeiten

 1. Op de overeenkomsten tussen de online winkel en de klant, die de gezamenlijke voorwaarden van de onderneming bezitten, is het niet aan de wet gebonden recht van de Verenigde Naties inzake het kooprecht van toepassing. Gerichtsstand und Erfüllungsort bestimmen sich nach den gesetzlichen
  Bestimmungen.
 2. Strijdigheden tussen klanten en de online winkel over de aankoop of uitvoering van overeenkomsten in het kader van dit partnerschap of over gebundelde producten en dienstverleningen, kunnen, voor zover de nachfolgenden Bestimmungen an
  GeschilOnline eingereicht werden.
 3. Entscheidet sich der Kunde eine Rechtsstreitigkeit an GeschilOnline einzureichen,so ist das Urteil von GeschilOnline rechtlich bindend. Der Kunde muss aber nur bei dem Online-Shop seine Beschwerde melden, um so gemeinsam zu einer Einigung gelangen
  kunnen maken. Sollte es nicht möglich sein, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, dann kann der Kunde seine Beschwerde bei WebwinkelKeur einreichen. Als ook de bemiddeling door WebwinkelKeur geen oplossing biedt, dan kan de klant zijn rechten doen gelden
  bij GeschilOnline te verwijderen, om naar een rechtmatige, bindende plaats te gaan. Hierbei gelten die Prozessregelungen von GeschilOnline. Es steht dem Kunden auch frei, nicht Gebrauch zu machen von GeschilOnline und stattdessen eine
  Ik heb een goed gevoel.
 4. Die Entscheidungen von GeschilOnline sind verbindlich.

§ 18 - Online-Beschwerdeverfahren

Zur außergerichtlichen Beilegung von kundenrechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische Union eine Online-Plattform ("OS-Plattform") eingerichtet, an die der Kunde sich demnächst wenden kann. Het platform is te vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emailadres van de Online-Shops lautet: [email protected].

Sonst soumises aux présentes conditions générales toutes commandes passées par des partciuliers auprés de PATboard enregistreé au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 67903266, numéro d'identification , á distance (internet).

Een particulier is een persoon die de produkten gebruikt voor zijn persoonlijke behoeften en die van zijn naasten.

1. Domaine D'application

1.1 Deze bepalingen hebben betrekking op de verkoop van Producten per koerier, telefoon, telecopie of internet of, in het algemeen, via elke techniek voor communicatie op afstand, waarbij het de bedoeling is dat wij de kwaliteit van onze
relaties met onze klanten en de betrouwbaarheid van de opdrachten, kunnen de telefonische contacten worden geregistreerd.

2. L'offre

2.1 De produkten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden wordt aangeboden, zal dit uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.

2.3 PATboard heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zullen de prijzen van de Producten niet worden verhoogd.

2.5 L'offre contient une description compléte et précise des Produits. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een correcte evaluatie van het aanbod mogelijk te maken. Indien PATboard gebruik maakt van afbeeldingen, vormen deze een betrouwbare weergave van de Producten. PATboard
ne peut pas être tenue responsable des erreurs manifestes ou des fautes manifestes dans lóffre.

2.6 Alle afbeeldingen, gegevens en specificaties in de offerte zijn indicatief en kunnen niet leiden tot een schadeloosstelling of een ontbinding van het contract.

2.7 De afbeeldingen van de producten zijn een exacte weergave van de aangeboden producten. PATboard kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

2.8 PATboard behoudt het eigendomsrecht van de geleverde producten tot aan de integrale betaling van de facturen en behoudt het recht om de levering op te schorten in geval van vertraging van de betaling en dit tot aan de totale regularisatie van de rekening van de debiteur.

2.9 PATboard behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren in geval van een gebrek aan bewijs of een onoplosbare situatie.

2.10 Aucun escompte ne sera appliqué pour paiement anticipé.

3. Aanvaarding

3.1 PATboard accuse réception de votre commande par voie électronique. Vous pouvez annuler votre commande lorsque vous n'avez pas reçu la confirmation de PATboard de votre commande.

3.2 PATboard streeft ernaar de technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de overdracht van elektronische gegevens te beschermen in geval van elektronisch tot stand gekomen akkoorden. PATboard spant zich in om een veilige webomgeving te verzekeren, inclusief voor
betalingen via elektronische weg.

3.3 PATboard vous enverra concernant les produits ou les services les informations suivantes par écrit ou d'une manière telle quelles pourront être stockées d'une manière accessible sur un support de données durable:

a. L'adresse de l'établissement de l'entreprise où vous pouvez nous contacter;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u het recht op terugtrekking kunt uitoefenen, of een détaillée concernant l'exclusion du droit de rétractation;

c. de informatie over de garanties en de diensten na verkoop;

d. les informations mentionnées à article 2.5 relatives à ces conditions, à mois que PATboard vous ait déjà fourni ces informations avant l'exécution du contrat.

4. Terugtredingsrecht

 

4.1 Ongeacht het gebruikte distributiekanaal beschikt u over een termijn van 14 uur vanaf de ontvangst van het Product om ons in kennis te stellen van uw wens om het terug te sturen indien dit niet nodig is, en over een termijn van 14 uur vanaf de ontvangst van deze kennisgeving.
om ons terug te sturen, zonder dat we een motief hoeven op te geven. Om dit retourrecht uit te oefenen, kunt u gebruik maken van het formulier voor herroeping dat beschikbaar is op https://test.patboard.com, of een dubbelzinnige verklaring afleggen met vermelding van
de intentie om het product terug te sturen.

4.2 Bij wijze van hygiëne en veiligheid dienen uitsluitend de Producten te worden teruggenomen die niet zijn gebruikt, correct zijn beschermd, in ongeschonden staat verkeren in hun oorspronkelijke verpakking, geschikt zijn voor terugname, vergezeld zijn van alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en
documentations ainsi que de la facture correspondante. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

4.3 Onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat. PATboard vergoedt u via een bankoverschrijving de prijs van de geretourneerde Producten en de facturen voor de verzending (op basis van de standaardleveringskosten), indien deze reeds betaald zijn, en wel binnen 14 dagen na de datum waarop u uw retourrecht heeft uitgeoefend. De kosten van de heruitgave zijn voor uw rekening.

4.4 Les produits personnalisés sont toujours exclusif pour envoyer ou échanger.

Het recht van opzegging is niet van toepassing op de akkoorden met de ondernemingen.

Pour les accords avec les entreprises, tous les tableaux blancs sont exclus de la révocation. Les tableaux blancs sont fabriqués sur commande et ne peuvent être ni échangés ni retournés.

5. Prijs, facturatie en betaling

 

5.1 Voor alle informatie betreffende de prijzen van de Producten, hun kenmerken en de verzendkosten, kunt u contact met ons opnemen per koerier, telefoon of op https://test.patboard.com.

5.2 Les prix facturés toutes taxes compris, hors frais de livraison, correspondant aux Produits que vous commandez, sont cuex en vigueur au jour de la transmission de la commande. Les factures sont payables comptant.

5.3. In geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de datum waarop deze verschuldigd zijn, zal een conventionele schadevergoeding van 10% voor de verschuldigde bedragen verschuldigd zijn, met een minimum van 15 € per gebeurtenis. Deze schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan 40 €, ongeacht het bedrag dat nog verschuldigd is.

6. Betalingsmodaliteiten

 

De betalingen gebeuren via bankkaart (Master Card, Visa, American Express), Sofrt Banking, Paypal en Cartes Bancaires of bankoverschrijving met vermelding van uw klantnummer en/uit de facturatie.

De coordonnées vancaires de PATboard zijn de volgende:

IBAN (Numéro de Compte Bancaire International): NL26INGB0006789552

BIC (Bank Identificatie Code): INGBNL2A

7. Frais de livraison

De verzendkosten in Frankrijk zijn de kosten die gelden op de dag van verzending van de bestelling, zoals vermeld in de tarieven die op die datum van toepassing zijn. Behoudens andersluidende vermelding, zijn ze ten uwen laste en afzonderlijk opgenomen in
la facture.

8. Leveringsmodaliteiten

 

8.1. PATboard's efforce d'assurer ses livraisons en France métropolitaine dans les 30 jours de la réception de la commande, à l'adresse de votre choix. Il pourra vous être demandé un justifactif de votre identité. Als u een wijze van verzending vraagt
anders is dan degene die PATboard normaal gebruikt, zal de surcoût u worden aangerekend. Les risques de perte et de détérioration des Produits vous sont transférés à la livraison.

8.2 Indien de levering wordt vertraagd of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden opgezegd, ontvangt u uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is doorgegeven, een bericht met deze strekking. In dit geval kunt u het contract herroepen
sans frais. Vous n'aurez pas droit à une indemnité.

8.3 In geval van herroeping, onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat, vergoedt PATboard u de prijs van de geretourneerde Producten en de facturen voor de verzending, voor zover deze reeds zijn betaald, en wel binnen 14 dagen na de datum van herroeping.

8.4 Indien de verzending van een besteld produkt onmogelijk blijkt te zijn, zal PATboard trachten een artikel ter beschikking te stellen voor de vervanging. Bij de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden aangegeven welk artikel ter vervanging ter beschikking wordt gesteld. Uw
Het herroepingsrecht is van toepassing op deze artikelen. Les frais de réexpédition seront à la charge de PATboard.

8.5 Les dispositions suivantes s'appliquent à la livraison de tableaux blancs ;

 • Une personne doit être présente pendant les heures de bureau (lun-ven 8/30 et 17h00) à l'adresse de livraison fournie par le client pour prendre livraison de l'envoi de whieboard. Des frais supplémentaires seront facturés pour une deuxième tentative de livraison si la livraison n'a pas pu être effectuée pendant les heures de bureau.
 • Livraison au premier seuil du rez-de-chaussée.
 • Voor het verzenden van blanke tableaus is er geen suivi beschikbaar.
 • À la réception de la livraison du tableau blanc, veuillez vérifier que l'envoi ne présente pas de dommages visibles. Ne signez l'accusé de réception que si le dommage est mentionné sur le bon de livraison. Gardez toujours une copie de ce document ! Informeer PATboard B.V. zo snel mogelijk over alle gebreken (uiterlijk binnen 3 uur). Indien de gebreken niet vermeld zijn op de leveringsbon, vóór de ondertekening van de ontvangst, is het niet meer mogelijk de gebreken te reclameren bij de transporteur en zijn de gebreken ten laste van de klant.
 • De aanvullende diensten voor de aflevering van blanke tableaus zijn betalend. Het gaat met name om een tweede levering, een afspraak voor een levering op een precieze tijd, een levering op een andere verdieping dan de plaats waar de tafel wordt geleverd, enz.

9. Verificatie van produkten

 

Il vous appartient de vérifier le nombre et l'état des Produits à leur réception et, en cas dávarie ou de manquant, de faire les réserves d'usage auprès du transporteur et d'en informer PATboard dans les 7 jours à compter de la réception (en conservant
la facture et le bulletin de livraison signé). PATboard zal u identieke vervangende produkten leveren of u zal deze terugbetalen.

10. Conformiteit en garantie

10.1 Les Produits sont garanties selon les conditions transmires lors de láchat, aux spécifications mentionnées dans l'offre, aux exigences raisonnables de fiabilité et/ou la facilité d'utilisation sans préjudice toutefois de la garantie légale des
cachés telle que prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil prévoyant notamment que. Le vendeur est tenu de la garnatie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, u qui diminuent
dat de acheteur het niet heeft gekocht of er geen hogere prijs voor heeft betaald, als hij het al wist. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice. et de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-4, L. 217-6 et L. 217-12 du code de la consommation prévoyant notamment que. Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu dún bien semblable. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

10.2 U dient eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten binnen 4 weken na de levering te melden aan PATboard. La réexpédition des Produits doit avoir lieu dans leurs emballages d'origine et à L'état neuf.

10.3 La garnatie de PATboard correspond à la période de ggarantie du producteur. Desondanks kan PATboard niet aansprakelijk worden gesteld voor schade indien de gebruiker het product voor andere doeleinden gebruikt dan beschreven in de handleiding.

10.4 La garantie ne s'applique pas:

 • En cas de modification, réparation, adjonction et/ou remplacement de pièces détachées par tout ature intervenant que PATboard.
 • Als de Producten na levering aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of als ze op een andere manier zijn gemanipuleerd of niet zijn behandeld of als ze in strijd zijn met de instructies van het productschap en/of als ze zijn behandeld op
  l'emballage.
 • En cas que la non-conformité globale ou partielle est le résultat de réglementations faites ou qui seront faites par le gouvernement concernant la nature ou la qualité des matériaux utilés.

11. Garantie van de bescherming van donaties 

11.1 PATboard verbiedt u om uw persoonlijke gegevens te bewaren of onder welke vorm dan ook ter beschikking van derden te stellen. Deze gegevens worden door PATboard behandeld in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het beschermingsbeleid.
persoonlijke gegevens zoals deze zijn gepubliceerd op de site https://test.patboard.com.

11.2 Conform a la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 , vous dispozes d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous convernant en écrivant à PATboard à l'adresse ci-après:

12. Pièces dètachées

La disponibilité des pièces de rechange prévue est de un (1) an.

13. Évolution des conditions générales

PATboard behoudt zich het recht voor om te allen tijde de algemene voorwaarden te wijzigen en een nieuwe versie te publiceren die van toepassing zal zijn op alle opdrachten die na de eerste bestelling worden geplaatst.
mise en ligne sur le site https://test.patboard.com.

 

14. Procesvoering, toepasselijk recht en competentie 

Tout litige relatif à l'exécution d'une commande et/ou à l'interprétation des présentes conditions générales, est soumis à la loi néerlandaise. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des accords convenus entre vous et PATboard,
une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciare. La recherche préalable d'une solution amiable n'interromp pas les délais pour agir en garantie. Op Europees niveau stelt de Europese Commissie u een platform ter beschikking
de résolution des litiges en ligne disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr.

A défaut d'accords amiable, le Tribunal compétent sera au choix du demandeur et conformément aux dispositions légales, soit celui du lieu où demeure le défendeur, soit celui du lieu de la livraison effective du ou des Produits, soit celui du lieu de l'exectuion
de serviceverlening.