Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings
  recht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

PATboard B.V.

Atn. Customer service

Josink Maatweg 7

7545 PS Enschede

Tel.: +31 85 3011 305

Email: [email protected]

KvK: 67903266

BTW ID: NL857219480B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten met bedrijven.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 9. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.

Voor overeenkomsten met bedrijven zijn alle whiteboards uitgesloten van herroeping. Whiteboards worden op bestelling geproduceerd en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Voor de levering van whiteboards geldt het volgende;
  • Er moet iemand aanwezig zijn tijdens kantooruren (ma-vr 8/30 en 17.00 uur) op het door de klant opgegeven afleveradres om de whieboardzending in ontvangst te nemen. Er worden extra kosten in rekening gebracht voor een tweede afleverpoging, indien de lvering niet afgeleverd kon worden tijdens kantooruren.
  • Levering tot de eerste drempel op de begane grond.
  • Voor whiteboard zendingen is er geen track&trace beschikbaar
  • Bij ontvangst van de whiteboard levering controleer de zending grond op zichtbare schade. Teken alleen voor ontvangst indien de schade is vermeld op de afleverbon. Bewaar hier altijd een kopie van! Informeer PATboard B.V. zo snel mogelijk over schade (uiterlijk binnen 3 werkdagen). Als schade niet is vermeld op de afleverbon, voor het tekenen voor ontvangst, is het niet meer mogelijk de schade te claimen de vervoerder en komt de schade voor rekening van de klant.
  • Aan extra services voor whiteboard leveringen, zijn kosten verbonden. Dit betreft onder andere een tweede afleverpoging, afspraak voor levering maken op een specifiek tijdvak, levering op een andere verdieping dan begane grond, etc.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Index

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Scope of application

Article 4 – The offer

Article 5 – The agreement

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Costs in case of the right of withdrawal

Article 8 – Exclusion of the right of the withdrawal

Article 9 – The prince

Article 10 – Compliance and guarantee

Article 11 – Delivery and execution

Article 12 – Continuing performance contract: duration, termination and extension

Article 13 – Payment

Article 14 – Complaints procedure

Article 15 – Disputes

Article 16 – Additional or different terms

Article 1 – Definitions

The terms used in these general terms and conditions are defined as follows:

 1. Cooling – off period: the period which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 2. Consumer: the natural person not acting in the course of a profession or business and enters into a distance contract with the entrepreneur;
 3. Day: calendar day;
 4. Duration transaction: a distance contract concerning with a series of products and / or services, whose supply and / or purchase is spread in time;
 5. Durable medium: any storage device that allows the consumer or the entrepreneur to store information provided to him personally to be stored in a way that future consultation and unaltered reproduction of the information is made possible.
 6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to –within the cooling off period- opt out of the distance contract;
 7. Model form: the model form that the entrepreneur makes available to the consumer and that the consumer can fill in when he wishes to exercise his right of withdrawal;
 8. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers at a distance;
 9. Distance contract: a contract which is concluded within the framework of an organized system for the entrepreneur, with the use of one or more means of distance communication
 10. Technology for distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and the entrepreneur are met simultaneously in the same location.
 11. Terms and Conditions: these general Terms and Conditions of the entrepreneur.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

PATboard
Josink Maatweg 7 
7545 PS Enschede
Netherlands

Telephone number: +31 85 3011 305

E-mailaddress: [email protected]

CoC: 67903266

BTW: NL857219480B01

Article 3 – Scope of application

 1. These Terms and Conditions apply to every offer of the entrepreneur and any distance agreement or order between the entrepreneur and the consumer.
 2. Before the distance agreement is concluded, the text of these Terms and Conditions will be made available to the consumer in such a way that it can be easily stored on a durable data carrier by the consumer. If this is not reasonably possible, then
  before the distance contract is concluded, the entrepreneur will indicated that the can be reviewed and at the request of the consumer will be sent free of charge
 3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these Terms and Conditions can be made available to the consumer by electronic means in such a
  way that the consumer can easily store them on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the Terms and Conditions by electronics means can be found and that the,
  at the consumer’s request, by electronic means or otherwise will be sent free of charge.
 4. In addition to these Terms and Conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer can, in the event of conflicting terms and conditions, always relay on the applicable
  provision that is most favourable to him.
 5. When one or more provisions of these conditions are void or destroyed in whole or in part, the agreement and the remainder of these Terms and Conditions and the relevant provision will be replaced by a provision that covers the original as much as
  possible.
 6. Situations that are not governed in these Terms and Conditions, should be assessed ‘in spirit’ of these terms and conditions.
 7. Lack and clarity about the interpretation or content of on e or more provisions of our Terms and Conditions, must be explained ‘tot the spirit’ of these Terms and Conditions.

Article 4 – The offer

 1. If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly mentioned.
 2. The offer in the web shop is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adapt the offer.
 3.  The offer contains a complete and accurate description of the products/services offered. The description is sufficiently detailed to a proper assessment of the offer by the consumer as possible. If the entrepreneur uses illustrations, these
  are a true reflection of the products/services offered.
 4. All pictures, specifications and data in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or dissolution of the agreement.
 5. Every offer will contain such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are involved in accepting the offer. This concerns in particular:
  • the price including taxes;
  • the height of any shipping costs;
  • the way in which the contract shall be concluded and which actions this will require;
  • whether or not the right of withdrawal applies;
  • the arrangements for payment, delivery and performance of the contract or order;
  • the deadline for accepting the offer, or the period within which the entrepreneur guarantees the offered price;
  • the rate for distance communication, if the cost of using the means of distance communication are calculated on a basis other than the basic fee for the means of communication used;
  • whether the agreement is filed subsequent to its conclusion, and if so how the consumer can consult it;
  • the way in which the consumer can rectify the information provided under the agreement before the conclusion agreement;
  • other languages, beside English, an agreement can be entered;
  • Code of Conduct which entrepreneur has to conform and instructions where the consumer can find the digital Code of Conduct;
  • the minimum duration of the distance agreement of a duration transaction.

Article 5 – Conclusion of agreement

 1. The agreement is subject to the provisions of paragraph 4 of this article, concluded at the time the consumer accepts the offer and comply with the corresponding conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, confirms entrepreneur by electronic means receipt of the order without delay. As long as the order is not confirmed by the entrepreneur, the consumer may rescind or cancel the agreement free of
  charge.
 3. If the contract is concluded electronically, the entrepreneur shall take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure Web environment. If the consumer can pay electronically,
  the entrepreneur will take appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can-within statutory frameworks- inquire about the consumer’s ability to fulfil his payment obligations, as well as facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If the entrepreneur on
  the basis of this research has good reasons does not enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request special conditions.
 5. The entrepreneur will add to the product or service the following information, in writing or in such a way that the consumer can store it on an accessible durable medium:
 6. a. the address of the place of business of the entrepreneur;
 7. b. the conditions under which and the manner in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
 8. c. information on existing after-sales service and guarantees;
 9. d. the conditions in article 4 paragraph 3 of these recorded data, unless the entrepreneur has already provided the consumer with this data before the implementation of the contract;
 10. e. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or for an undetermined time.
 11. In the event of a duration transaction the previous paragraph applies only to the first delivery.
 12. Any agreement or order is entered under the condition of sufficient availability of the products.

Article 6 – Right of withdrawal

Delivery of products:

 1. In the event of a purchase, a consumer has the possibility to dissolve the agreement for 14 days without giving any reason. This period commences on the day following receipt of all products by the consumer or a by the consumer announced representative.
 2. During the reflection period, the consumer shall handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary in order to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of
  withdrawal, he will have the product and if reasonably possible- in the original condition and packaging returned to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
 3. If the consumer wants to use his right of withdrawal he is obliged to make this known to the entrepreneur within 14 days of receipt of all the products. The consumer can do this by means of the standard form. After the consumer expressed wanting to
  make use of his right of withdrawal, the consumer shall return the product within 14 days to the entrepreneur. The consumer must prove that the products are returned in a timely manner, for example by means of a proof of mail delivery.
 4. If the consumer at the end of the statutory period in paragraph 2 and 3 of this article has not expressed to want to make use of his right of withdrawal or the product has not been returned to the entrepreneur, the sale is a fact.

Delivery of services:

 1. When delivering services, the consumer can terminate the contract without giving any reason within 14 days after concluding the agreement.
 2. To exercise his right of withdrawal, the consumer will inform the entrepreneur in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

Agreements with companies are excluded from the right of withdrawal.

Article 7 – Costs in case of right of withdrawal

 1. If the consumer exercises his right of withdrawal, the costs of return are entirely for the account of the consumer.
 2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur shall ensure that within 14 days after the consumer expressed wanting to make use of his right, .the full amount is refunded to the consumer. The consumer must prove that the delivered goods are
  returned, for example by means of a proof of mail delivery.

Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal

 1. The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer as far as provided for in paragraph 2 and 3 of this article. The exclusion of het right of withdrawal is valid only if the entrepreneur states this clearly in the offer, at least
  in time for the conclusion of the agreement.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
  • that the entrepreneur has established in accordance with the consumer’s specifications;
  • that are clearly personal in nature;
  • that cannot be returned due to their nature;
  • that rapidly decay or become absolute;
  • the price of which is subject to fluctuations on the financial market on which the entrepreneur has no influence;
  • for individual newspapers and magazines;
  • for audio and video recordings and computer software whose the consumer has broken the seal;
  • hygiene products that are sealed and who’s the consumer has broken the seal.
 3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
  1. on accommodation, transport, restaurant or leisure that has to be carried out on a certain date or during a given period;
  2. services which the delivery with the express consent of the consumer started before the cooling off period has expired;
  3. betting and lotteries.

For agreements with companies all whiteboards are excluded from the right of withdrawal. Whiteboards are produced to order and can not be exchanged or returned.

Article 9 – The price

 1. During the period mentioned in the offer, the prices of the offered products/services do not increase, except for prices changes due to changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph the entrepreneur can offer products whose prices are subject to fluctuations in the financial market beyond the entrepreneur’s control, with variable prices. These fluctuations and the fact that any prices are variable
  will be mentioned in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only allowed if they are the result of statutory regulations or stipulations.
 4. Prices increases form 3 months after the contract was concludes are only allowed if agreed upon beforehand with the entrepreneur and:
  • they are the result of statutory regulations or provisions; or
  • the consumer has the power to terminate the contract on the day on which the prices increase takes effect.
 5. All prices mentioned are inclusive of VAT.
 6. All prices are subject to misprints. The entrepreneur is not liable for misprints. By misprints the       Entrepreneur is not obligated to deliver the product according to the incorrect price.

Article 10 – Compliance and warranty

 1. The entrepreneur guarantees that het products and/or services fulfil the contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and on the date of the conclusion of the agreement existing legal
  provision and/or Government regulations. If agreed the entrepreneurs also states that the product is suitable for other than normal use.
 2. A warranty by the entrepreneur, manufacturer or importer does not alter the legal rights and claims that the consumer can assert under the agreement with the entrepreneur.
 3. Any defects or wrong products delivered must be reported in writing to the entrepreneurs with X days/weeks after delivery. Return of the products must be made in the original packaging and new state.
 4. The warranty period of the entrepreneur corresponds to the factory guarantee period. The entrepreneur is not responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the
  use or application of the products.
 5. The guarantee does not apply if:
  • the delivered goods have been repaired and/or modified by third parties and/or the consumer;
  • the delivered goods are exposed to unusual circumstances or otherwise treated carelessly or contrary to the instructions of the entrepreneur and/or on the packaging;
  • the inferiorly in whole or in part is the result of rules that the government has asked or will ask about the nature or quality of the materials used.

Article 11 – Delivery and execution order

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care in the receiving and the execution and/or delivery of the orders and the services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has notified to the entrepreneur.
 3. Accepted orders will be sent promptly but no later than 30 days after order message, unless the consumer has given permission that a longer delivery period is complied with. If delivery is delayed, or if an order is not or only partially carried out,
  the consumer will receive a message and has the right to terminate the contract without penalty.
 4. All delivery times are indicative. Exceeding a term gives consumers no right to compensation.
 5. In case of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount which the consumer has already paid as soon as possible but no later than 14 days after dissolution.
 6. If delivery of an ordered product proves impossible, the entrepreneur will attempt to provide a replacement product. At the latest when the delivery is made, it will be reported that a replacement article is delivered. At replacement articles the
  right of withdrawal cannot be ruled out. The costs of any return shipment shall be borne by the entrepreneur.
 7. The risk of damage and/or loss of products rests upon the entrepreneur up to the moment of delivery to the consumer, unless otherwise expressly agreed. To the delivery obligation by the entrepreneur is met, once the order is offered to consumer once.
 8. For delivery of whiteboards, the following applies;
 • Someone needs to be available during business hours (Mon-Fri 8.30-17.00) to accept the shipment at the shipping address you provided. Additional costs apply for a second delivery attempt if the shipment could not be delivered during offce hours.
 • Delivery to first doorstep on the ground floor. 
 • No track&trace is available for whiteboard delivery
 • Upon receipt of the shipment, carefully check for visible damage. Only sign for receipt once the damage has been noted on the delivery note. Always keep a copy! Inform PATboard B.V. as soons as possible and within 3 working days after delivery about the damage. If damage is not noted on the delivery note before signing for receipt, it is not possible to claim damage with the courier.
 • Additional services for whiteboard delivery come at an extra cost: second delivery attempt, make a specific appointment for delivery, delivery to another floor than ground floor, etc.

Article 12 – Duration transactions: duration, cancellation and renewal

Cancellation

 1. If the consumer has entered into a contract for an indefinite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity), at any time he can terminate it under the applicable termination rules and at a maximum of one month’s
  notice.
 2. The consumer that had contracted for a definite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, can at any time by the end of the fixed period terminate the agreement under the applicable termination
  rules and at a notice of one month.
 3. The consumer can, for the agreements mentioned in the previous paragraphs:
  • terminate and not be limited to cancellation at some time or in a given period;
  • cancel at least in the same way as they entered into by him;
  • cancel to the same notice period as the entrepreneur has stipulated for itself.

Renewal

 1. The consumer that had contracted for a definite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, may not be automatically extended or renewed for a definite period.
 2. Notwithstanding the previous paragraph, an agreement concluded for a definite period, which extends to the regular delivery of daily or weekly newspapers and magazines can be tacitly renewed for a definite period of maximum of three months, if the
  consumer has the possibility to cancel the extended agreement at the end of the extension with a notice of one month.
 3. A agreement for a definite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, may only be extended for an indefinite period if the consumer can cancel at any time with a notice of maximum one month and a
  notice of maximum three months, with a agreement extends to the regular, but less than once a month, delivering dailies, weeklies and magazines.
 4. A agreement for a definite period, which extends to delivery of a trial or introductory of newspapers, weeklies and magazines (trial or introductory subscription) will be ending automatically and will not continued automatically after the trial or
  introductory.

Duration

 1. Agreements with duration of more than one year can be cancelled after one year at any time and with a notice of maximum one month, unless the reasonableness and fairness is an objection against the termination before the agreed duration.

Article 13 – Payment

 1. As far as not agreed otherwise, the amounts owed by the consumer have to be paid within 14 business days after the cooling off period ex article 6 paragraph 1. In case of an agreement to provide a service, the amounts have to be paid within 7 business
  days after the consumer has received the confirmation of the agreement.
 2. The consumer has the duty to report inaccuracies in payment data provided or stated without delay to the entrepreneur.
 3.  In case of non-payment subject to statutory limitations, the entrepreneur has the right to advance to the consumer reasonable costs to charge.

Article 14 – Complaints procedure

 1. The entrepreneur has a complaints procedure and handles complaints by filling out the complaints procedure.
 2. Complaints about the performance of the contract or an order should be fully and clearly described and submitted to the entrepreneur within 7 days after the consumer has found the flaws.
 3. Complaints are handled within 14 days from the date of receipt. If a complaint requires longer processing time, the entrepreneur will, within the period of 14 days, reply with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more
  detailed answer.
 4.  If the complaint cannot be solved in joint consultation, a dispute arises that is susceptible to the dispute resolution.
 5. With complaints that cannot be solved in joint consultation, the consumer has the possibility to contact Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Stichting WebwinkelKeur will mediate
  for free. If there is no solution after the mediation, the consumer has the possibility to submit the complaint to Stichting GeschilOnline, the decision of Stichting GeschilOnline is binding. The consumer and entrepreneur agree with this binding
  decision. The submission of a dispute to the arbitration are not for free. The consumer must pay the costs of the arbitration. Furthermore residents living in the EU can use the European Dispute resolution platform to submit a complaint in order
  to reach an out-of-court settlement. This platform is available on http://ec.europa.eu/odr, but we would advice to contact Stichting WebwinkelKeur first.
 6. A complain do not suspend the entrepreneur of his obligations, unless the entrepreneurs indicates in written otherwise.
 7. If the consumer complaint is well-founded, the entrepreneur has the possibility to replace or repair the delivered products for free.

Article 15 – Disputes

 1. Dutch law shall apply exclusively to any dispute, agreements and orders, even if the consumer lives abroad.
 2. The Vienna Sales Convention shall not apply.

Article 16 – Additional or different terms

Additional derogations from these general terms and conditions must not be to the detriment of the consumer and should be recorded in writing or in such a way that they can be stored in an accessible manner on a durable medium by consumer.

Inhaltsverzeichnis

§ 1 – Definitionen

§ 2 – Identität des Online-Shops

§ 3 – Geltungsbereich

§ 4 – Das Angebot

§ 5 – Vertragsschluss

§ 6 – Widerrufsbelehrung

§ 7 – Ausschluss des Widerrufsrechts / vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

§ 8 – Der Preis

§ 9 – Aufrechnungs-/Zurückbehaltungsrecht

§ 10 – Gewährleistung

§ 11 – Lieferung; Eigentumsvorbehalt

§ 12 – Liefertermin

§ 13 – Transportschäden

§ 14 – Zahlungsbedingungen

§ 15 – Freiwillige Umtauschmöglichkeit und Rechte des Kunden bei Mängeln

§ 16 – Haftung

§ 17 – Rechtstreitigkeiten

§ 1 – Definitionen

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet:

 1. Widerrufsfrist: die Frist, innerhalb der der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann;
 2. Kunde: die natürliche Person, die nicht zu Zwecken handelt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;
 3. Tag: Kalendertag;
 4. Vertragsdauer: ein Vertrag erstreckt sich auf die regelmäßige Lieferung von Sachen, Dienstleistungen und/oder digitalen Inhalten über einen vereinbarten Zeitraum;
 5. Dauerhafte Datenträger: jedes Hilfsmittel – einschließlich E-Mail–, das den Kunden oder Online-Shop befähigt, die Information, die an ihn persönlich gerichtet ist, in einer Weise zu speichern, die die zukünftige Einsichtnahme oder Nutzung für
  einen vereinbarten Zeitraum, entsprechend dem Zweck, zu dem die Information bestimmt ist, und die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Information ermöglicht;
 6. Widerrufsrecht: die Möglichkeit des Kunden, innerhalb der Widerrufsfrist von dem Fernabsatzvertrag zurückzutreten;
 7. Muster – Widerrufsformular: das in diesen AGB beigefügte europäische Musterformular für den Widerruf;
 8. Online-Shop: die natürliche Person oder Körperschaft, die dem Kunden Produkte, (Zugang zu) digitale(n) Inhalte(n) und/oder Dienstleistungen über das Internet anbietet;
 9. Fernkommunikationsmittel: Mittel, von denen für das Schließen eines Vertrages Gebrauch gemacht wird, ohne, dass der Kunde und der Online-Shop sich gleichzeitig in denselben Räumlichkeiten befinden.
 10. AGB: nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen.

§ 2 – Identität des Online-Shops

Betreiber des Online-Shops und Ihr Vertragspartner ist:

Name des Online-Shops: PATboard

Geschäftsführer: Oliver Leering

Sitz der Gesellschaft

Büroadresse:

Josink Maatweg 7
7545 PS Enschede
Niederlande

Telefonnummer: +31 85 3011 305

E-Mailadresse: [email protected]

Handelsregister-Nummer: 67903266

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL857219480B01

§ 3 – Geltungsbereich

 1. Die vorliegenden AGB gelten für alle Verträge, die zwischen Kunden und dem Online-Shop abgeschlossen werden. Im Rahmen des Bestellvorgangs erkennt der Kunde die AGB in der zum Zeitpunkt der Abgabe der Bestellung geltenden Fassung an.
 2. Diese AGB gelten für jedes Angebot des Online-Shops.
 3. Bevor ein Vertragsschluss zustande kommt, empfängt der Kunde die vorliegenden AGB. Wenn dies unter den gebräuchlichen Umständen nicht möglich ist, wird der Online-Shop vor dem Vertragsschluss angeben, wie der Kunde die AGB einsehen kann.
 4. Wenn der Fernabsatzvertrag elektronisch abgeschlossen wird, kann, abweichend vom vorangegangen Absatz, dem Kunden vor Abschluss des Fernabsatzvertrages der Text dieser AGB auf elektronischem Weg übermittelt werden, damit der Kunde diese auf einfache
  Art und Weise auf einem dauerhaften Datenträger speichern kann. Wenn dies unter gegebenen Umständen nicht möglich ist, wird vor Abschluss des Fernabsatzvertrags angegeben, wo die AGB auf elektronischem Wege eingesehen werden können und diese auf
  Wunsch des Kunden auf elektronischem Wege oder auf andere Weise kostenlos zugeschickt werden.
 5. Sollten neben diesen AGB auch spezifische Produkt- oder Dienstleistungsbedingungen zur Anwendung kommen, gelten der Absatz 3. und 4. übereinstimmend entsprechend und der Kunde kann sich im Fall von gegensätzlichen Bedingungen immer auf die anwendbaren
  Bestimmungen berufen, die für ihn am günstigsten sind.
 6. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
 7. Situationen die nicht in diesen AGB geregelt sind, werden im Sinne der AGB bewertet.
 8. Unklarheiten über die Erklärung oder die Inhalte einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB müssen im Sinne dieser AGB interpretiert werden.

§ 4 – Das Angebot

 1. Das Angebot im Online-Shop richtet sich ausschließlich an Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
 2. Wenn das Angebot eine beschränkte Geltungsdauer hat oder unter Vorbehalt gilt, wird dies ausdrücklich im Angebot angegeben.
 3. Das Angebot ist unverbindlich. Der Online-Shop hat das Recht, das Angebot zu ändern und anzupassen.
 4. Das Angebot beinhaltet eine vollständige und genaue Beschreibung der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen. Die Beschreibung ist ausreichend detailliert, um durch die Kunden ausreichend beurteilt werden zu können. Wenn der Online-Shop Abbildungen
  verwendet, müssen diese die angebotenen Produkte, Dienstleistungen und/oder digitale Inhalte wahrheitsgetreu wiedergeben. Offensichtliche Irrtümer oder offensichtliche Fehler im Angebot binden den Online-Shop nicht.
 5. Alle Abbildungen, Spezifikationen oder in dem Angebot enthaltenen Informationen sind ein Indikator und können nicht als Grund von Schadenersatzansprüchen oder Rückgängigmachung des Vertrages herangezogen werden.
 6. Jedes Angebot beinhaltet eindeutige Informationen, damit es für den Kunden eindeutig erkennbar ist, was seine Rechte und Verpflichtungen sind, die mit dem Akzeptieren des Angebots verbunden sind. Dies betrifft insbesondere:
  • der Preis inkl. Steuern;
  • Versandkosten;
  • der Vertragsschluss und welche Maßnahmen erforderlich sind;
  • Zahlungsmittel, Art der Lieferung und die Durchführung der Vereinbarung;
  • die Frist für die Annahme des Angebots oder die Frist, innerhalb dessen der Online-Shop den Preis garantiert;
  • die Höhe des Tarifs fü die Fernkommunikation, wenn die Kosten auf einem anderen als den regulären Preis für die Kommunikationsmittel berechnet werden.

§ 5 – Vertragsschluss

 1. Die Warenpräsentation im Online-Shop beinhaltet noch kein verbindliches Verkaufsangebot. Das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages geht von dem Kunden aus, indem er nach vollständigem Ausfüllen der Bestellseite die Schaltfläche „Zahlungspflichtig
  bestellen“ anklickt, bzw. eine telefonische Bestellung abgibt. Mit Anklicken der Schaltfläche „Zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Kaufangebot ab.
 2. Nach der Bestellung erhält der Kunde eine automatisierte E-Mail, welche eine Bestätigung über den Zugang der Bestellung darstellt. Sofern eine Bestellung mehrere Artikel umfasst, kommt der Vertrag nur über diejenigen Artikel zustande, die in der Versandbestätigung
  ausdrücklich aufgeführt sind.
 3. Das gesetzliche Widerrufsrecht bleibt von vorstehenden Regelungen in jedem Fall unberührt.
 4. Der Vertragsschluss erfolgt in der deutschen Sprache.
 5. Wenn der Kunde das Angebot auf elektronischem Wege angenommen hat, bestätigt der Online-Shop unmittelbar auf elektronischem Wege den Eingang und die Akzeptanz des Angebots. Solange der Empfang dieser Akzeptanz vom Online-Shop nicht bestätigt wurde,
  kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
 6. Wenn der Vertrag elektronisch zustande gekommen ist, wird der Online-Shop passende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der elektronischen Übermittlung von Daten treffen und sorgt für eine sichere Web-Umgebung. Wenn der Kunde elektronisch
  bezahlen kann, wird der Online-Shop auf geeignete Sicherheitsmaßnahmen achten.
 7. Der Online-Shop kann sich – innerhalb des gesetzlichen Rahmens – informieren, ob der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nachkommen kann, sowie alle Fakten und Faktoren heranziehen, die für den verantwortungsvollen Abschluss eines Fernabsatzvertrages
  wichtig sind. Wenn der Online-Shop aufgrund dieser Erkenntnisse gute Gründe hat, den Vertrag nicht abzuschließen, ist er berechtigt, eine Bestellung oder Anfrage zu verweigern oder an die Ausführung besondere Bedingungen zu verknüpfen.
 8. Der Online-Shop wird spätestens bei der Lieferung des Produkts, Dienstleistung oder digitalen Inhalts dem Kunden folgende Informationen, entweder schriftlich oder auf eine geeignete Art und Weise zugänglich machen, so dass der Kunde diese auf einen
  dauerhaften Datenträger speichern kann:
  • die Besucheradresse des Online-Shops, wo der Kunde Beschwerden einreichen kann;
  • die Bedingungen, unter denen und die Art und Weise, in der der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann oder eine deutliche Mitteilung für den Ausschluss des Widerrufsrechts;
  • die Informationen über Garantie und Service nach dem Kauf;
  • den Preis mit allen Steuern des Produkts, der Dienstleistung oder digitalen Inhalts; soweit zutreffend, die Kosten der Lieferung; und die Weise der Bezahlung, Lieferung oder Ausübung des Fernabsatzvertrags;
  • die Voraussetzungen zur Kündigung des Fernabsatzvertrags, wenn der Vertrag eine Dauer von mehr als einem Jahr aufweist oder unbefristet ist.
 9. Jede Vereinbarung wird unter den aufschiebenden Bedingungen der ausreichenden Verfügbarkeit solcher Produkte eingegangen.

§ 6 – Widerrufsbelehrung

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit Unternehmen. Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen
haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,

PATboard

Marssteden 52

7547 TC Enschede

E-Mailadresse: [email protected]

Telefonnummer: +31 85 3011 305

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Sollte der Versand der bestellten Waren von uns zu Ihnen aufgrund des Bestellwertes Ihrer Bestellung für Sie kostenfrei sein und machen Sie bei mehreren bestellten Waren nur bezüglich eines Teils der Waren von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch, so dass der Teil der bei Ihnen verbleibenden Waren den Betrag der Versandkostenfreiheit nicht erreicht, so haben Sie die Versandkosten (der Warenzusendung) in der Höhe zu tragen, wie sie angefallen wären, wenn Sie nur die bei Ihnen verbliebenen Waren bestellt hätten. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an

PATboard

Marssteden 52

7547 TC Enschede

E-Mailadresse: [email protected]

Telefonnummer: +31 85 3011 305

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster für das Widerrufsformular

An: PATboard, Marssteden 52, 7547 TC Enschede, [email protected], +31 85 3011 305
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

 1. ______
 1. ______
 1. ______

Bestellt am/erhalten am (*): _____
Name des/der Kunde(s) (*): _____
Anschrift des/der Kunde(s) (*): _____
Unterschrift des/der Kunde(s) (*) (**): _____
Datum: _____

(*) Unzutreffendes streichen

(**) Nur bei Mitteilung auf Papier

Vereinbarung

Sofern Sie uns Ware Ihrer Bestellung innerhalb der Widerrufsfrist unter Verwendung des der bestellten Ware beigefügten Retourenaufklebers auch ohne eine schriftliche Erklärung zurücksenden, erkennen wir die Rücksendung als eindeutige Erklärung über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, im Sinne der vorstehenden Widerrufsbelehrung an.

Kostentragungsvereinbarung

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Weitere praktische Hinweise zur Durchführung der Retouren und zur Vermeidung einer Verpflichtung zum Wertersatz durch Ingebrauchnahme der zurückzusendenden Ware finden Sie auf den Informationsseiten unseres Online-Shops.

§ 7 – Ausschluss des Widerrufsrechts / vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

 1. Das Widerrufsrechts besteht nicht bei Verträgen:
  • zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Kunden maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind;
  • zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
 2. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen:
  1. zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
  2. zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
  3. zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Bei Verträgen mit Unternehmen sind alle Whiteboards vom Widerruf ausgeschlossen. Whiteboards werden auf Bestellung produziert und können nicht ausgetauscht oder zurückgegeben werden.

§ 8 – Der Preis

 1. Während der in dem Angebot erwähnten Gültigkeitsdauer werden die Preise der angebotenen Produkte, digitalen Inhalte und/oder Dienstleistungen nicht erhöht, es sei denn, Preisänderungen sind die Folge von Veränderungen der Mehrwertsteuer-Sätze.
 2. Die im Angebot von Produkten oder Dienstleistungen angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sonstigen Preisbestandteilen und verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten.
 3. Die Versandkostenzuschläge können in Abhängigkeit von Lieferart und der Artikelbeschaffenheit variieren. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.

§ 9 – Aufrechnungs-/Zurückbehaltungsrecht

 1. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist oder von dem Online-Shop nicht bestritten wird.
 2. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 10 – Gewährleistung

 1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich die Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts.
 2. Wenn der Kunde ein Kunde im Sinne des § 13 BGB ist, beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Sachen, abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen, ein Jahr. Diese Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von
  Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
  der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche aufgrund von sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.
 3. Im Übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen.
 4. Wenn der Kunde ein Online-Shop im Sinne des § 14 BGB ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Modifikationen:
  • für die Beschaffenheit der Ware sind nur die eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers;
  • der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige
   Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen;
  • bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung muss der Online-Shop nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Lieferung der Ware an einen anderen Ort
   als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Lieferung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht;
  • schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten;
  • die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Auslieferung der Ware.

§ 11 – Lieferung; Eigentumsvorbehalt

 1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von Lager an die von dem Kunden angegebene Adresse.
 2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum von dem Online-Shop.
 3. Für die Lieferung von Whiteboards gilt das Folgende;
  – Während der Bürozeiten (Mo-Fr 8.30 und 17.00 Uhr) muss eine Person an der vom Kunden angegebenen Lieferadresse anwesend sein, um die Whieboard-Sendung in Empfang zu nehmen. Für einen zweiten Zustellversuch wird eine zusätzliche Gebühr erhoben, wenn die Zustellung nicht während der Geschäftszeiten erfolgen konnte.
  – Lieferung bis zur ersten Schwelle im Erdgeschoss.
  – Für Whiteboard-Sendungen ist kein Track & Trace verfügbar.
  – Zusätzliche Dienstleistungen für Whiteboard-Lieferungen sind kostenpflichtig. Dazu gehören ein zweiter Zustellversuch, die Vereinbarung eines Termins für die Zustellung zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Zustellung in einem anderen Stockwerk als dem Erdgeschoss usw.
   
 4. Wenn der Kunde ein Online-Shop im Sinne des § 14 BGB ist, gilt ergänzend Folgendes:
  • der Online-Shop behält das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht
   zulässig;
  • der Kunde darf die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall tritt der Kunde bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die aus dem Weiterverkauf entstehen, an den Online-Shop ab. Der Online-Shop nimmt
   die Abtretung an, der Kunde ist jedoch zur Einziehung der Forderungen ermächtigt. Soweit der Kunde seiner Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, behält der Online-Shop das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen;
  • bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwirbt der Online-Shop Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung;
  • der Online-Shop verpflichtet sich, die zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
   obliegt dem Online-Shop.

§ 12 – Liefertermin

Die Lieferung erfolgt innerhalb der auf der jeweiligen Artikeldetailseite angegebenen Lieferzeit (Montag bis Samstag, allgemeine Feiertage ausgenommen) nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut (bei Vorkasse) bzw. nach Vertragsschluss
(bei der Nutzung von Online-Zahlungsverfahren, Zahlung mit Kreditkarte, Zahlung per SEPA-Lastschrift oder bei Rechnungskauf). Bei der Bestellung mehrerer Waren ist zur Berechnung die jeweils späteste Lieferzeitangabe der im Warenkorb befindlichen
Artikel für die Berechnung maßgeblich. Bei Waren, bei denen im Einzelfall ein gesonderter Termin zum Start der Auslieferung angegeben ist, beginnt die Lieferfrist frühestens mit diesem Termin.

§ 13 – Transportschäden

 1. Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so hat der Kunde solche Fehler sofort bei dem Zusteller und beim Online-Shop zu reklamieren.
 2. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für die gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen.
 3. Für die Lieferung von Whiteboards gilt das Folgende;
 • Bei Erhalt der Whiteboard-Lieferung überprüfen Sie bitte die Sendung auf sichtbare Schäden. Unterschreiben Sie den Empfang nur, wenn der Schaden auf dem Lieferschein vermerkt ist. Bewahren Sie immer eine Kopie davon auf! Informieren Sie PATboard B.V. so schnell wie möglich über etwaige Schäden (spätestens innerhalb von 3 Werktagen). Wenn der Schaden nicht auf dem Lieferschein vermerkt wird, bevor der Kunde den Empfang unterschreibt, ist es nicht mehr möglich, den Schaden beim Spediteur geltend zu machen, und der Schaden geht zu Lasten des Kunden

§ 14 – Zahlungsbedingungen

 1. Die Zahlung erfolgt wahlweise: Rechnung per Vorkasse, Nachnahme, Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift. Der Online-Shop behält sich das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.
 2. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennt der Online-Shop seine Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung, auf das Konto zu überweisen.
 3. Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer Kreditkarte reserviert („Autorisierung“). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware an Sie versenden.
 4. Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge einer Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch übermittelter Daten der Bankverbindung entstehen.
 5. Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so ist der Kunde zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an den Kunden versandt wird,
  wird mindestens eine Mahngebühr in Höhe von 5 EUR berechnet, sofern der Kunde nicht einen niedrigeren Schaden nachweisen kann.

§ 15 – Freiwillige Umtauschmöglichkeit und Rechte des Kunden bei Mängeln

 1. Unabhängig von dem gesetzlichen Widerrufsrecht hat der Kunde die Möglichkeit, einen erworbenen Artikel gegen den entsprechenden Artikel in einer anderen verfügbaren Größe kostenfrei umzutauschen, indem der Kunde mittels einer eindeutigen Erklärung
  (z.B. auf dem der Ware beigefügten Retourenschein) über den Entschluss, die Ware umzutauschen, informiert. Das gesetzliche Widerrufsrecht steht dem Kunden auch für den Umtauschartikel zu.
 2. Die Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Für Beschreibungen dritter Seiten, insbesondere von Kunden im Rahmen der in dem Online-Shop veröffentlichten Kundenbewertungen, übernimmt der Online-Shop keine
  Haftung.
 3. Das gesetzliche Widerrufsrecht und Rechte aus möglicherweise gesondert abgegebenen bzw. der Ware beigefügten Garantieerklärungen bleiben in allen Fällen unberührt.

§ 16 – Haftung

 1. Unbeschränkte Haftung: der Online-Shop haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sowie nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Online-Shop bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
  und der Gesundheit von Personen.
 2. Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Online-Shop nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht
  und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden
  muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.

§ 17 – Rechtstreitigkeiten

 1. Auf Verträge zwischen dem Online-Shop und dem Kunden, auf die sich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen, ist niederländisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. Gerichtsstand und Erfüllungsort bestimmen sich nach den gesetzlichen
  Bestimmungen.
 2. Streitigkeiten zwischen Kunden und dem Online-Shop über die Schaffung oder der Umsetzung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit diesem Geschäft oder angebotenen Produkten und Dienstleistungen, kann, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen an
  GeschilOnline eingereicht werden.
 3. Entscheidet sich der Kunde eine Rechtsstreitigkeit an GeschilOnline einzureichen,so ist das Urteil von GeschilOnline rechtlich bindend. ?Der Kunde muss seine Beschwerde jedoch erst bei dem Online-Shop melden, um so gemeinsam zu einer Einigung gelangen
  zu können. Sollte es nicht möglich sein, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, dann kann der Kunde seine Beschwerde bei WebwinkelKeur einreichen. Führt auch die Mediation durch WebwinkelKeur zu keiner Lösung, dann kann der Kunde seine Rechtsstreitigkeit
  bei GeschilOnline einreichen, um dort zu einem rechtskräftigen, bindenden Urteil zu kommen. Hierbei gelten die Prozessregelungen von GeschilOnline.?Es steht dem Kunden auch frei, nicht Gebrauch zu machen von GeschilOnline und stattdessen eine
  Klage bei dem zuständigen Gericht einzureichen.
 4. Die Entscheidungen von GeschilOnline sind verbindlich.

§ 18 – Online-Beschwerdeverfahren

Zur außergerichtlichen Beilegung von kundenrechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische Union eine Online-Plattform (“OS-Plattform”) eingerichtet, an die der Kunde sich demnächst wenden kann. Die Plattform ist zu finden unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emailadresse des Online-Shops lautet: [email protected].

Sonst soumises aux présentes conditions générales toutes commandes passées par des partciuliers auprés de PATboard enregistreé au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 67903266, numéro d’identification , á distance (internet).

Un particulier est une personne physique qui utilise les Produits pour ses besoins personnels et ceux de ses proches.

1. Domaine D’application

1.1 Ces dispositions concernent les ventes de Produits conclues par courrier, téléphone, télécopie et internet ou, d’une maniére plus générale, par toute technique de communication á distance, ;etant précisé qu’afin d’am’eliorer la quilité de nos
relations avec nos clients et la fiabilité des commandes, les entretiens téléphoniques sont susceptibles d’étre enregistrés.

2. L’offre

2.1 Les Produits sont proposés á la vente dans les limites des stocks disponibles.

2.2 Si une offre est valable pour une durée limitée ou est soumise á des conditions spécifiques, ceci sera explicitement indiqué dans l’offre.

2.3  PATboard a le droit de modifier et d’adapter l’offre.

2.4 Pendant la durée de validité mentionnée dans l’offre, les prix des Produits ne seront pas augmentés.

2.5 L’offre contient une description compléte et précise des Produits. La description est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de L’offre. Si PATboard utilise des images, elles seront un reflect fidéle des Produits. PATboard
ne peut pas être tenue responsable des erreurs manifestes ou des fautes manifestes dans lóffre.

2.6 Toutes les images, données des spécifications dans l’offre sont à titre indicatif et ne peuvent pas conduire à une indemnisation ou à la résiliation du contrat.

2.7 Les images des produits sont une représenation exacte des produits offerts. PATboard ne peut pas garantir que les couleurs affichées correspondent exactement aux couleurs réelles des produits.

2.8 PATboard conserve la propriété des Produits livrés jusquáu paiement intégral des factures et se réserve la faculté de suspendre la livraison en cas de retard de paiement et ceci jusuá régularisation totale du compte débiteur.

2.9 PATboard se réserve le droit de refuser une commande en cas d’arriéré de facture ou dínsolvabilité.

2.10 Aucun escompte ne sera appliqué pour paiement anticipé.

3. Acceptation

3.1  PATboard accuse réception de votre commande par voie électronique. Vous pouvez annuler votre commande lorsque vous n’avez pas reçu la confirmation de PATboard de votre commande.

3.2 PATboard s’efforce à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger le transfert électronique des données en cas d’accord crée électroniquement. PATboard s’efforce à assurer un environnement web sécurisé, y inclus pour
les paiements par voie électronique.

3.3 PATboard vous enverra concernant les produits ou les services les informations suivantes par écrit ou d’une manière telle quélles pourront être stockées d’une manière accessible sur un support de données durable:

a. L’adresse de L’établissement de L’entreprise où vous pouvez nous contacter;

b. les conditions das lesquelles et les façons dont vous pouvez exercer le droit de rétractation, ou une déclaration détaillée concernant l’exclusion du droit de rétractation;

c. les informations sur les garanties et les services après-vente;

d. les informations mentionnées à article 2.5 relatives à ces conditions, à mois que PATboard vous ait déjà fourni ces informations avant l’exècution du contrat.

4. Droit de retour (rétractation)

 

4.1 Quel que soit le canal de distribution utilisé vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception du Produit pour nous notifier votre souhait de nous le retourner s’il ne vous convient pas, puis de 14 jours à compter de cette notification
pour nous le retourner, sans avoir à indiquer de motif. Pour exercer ce droit de retour, vous pouvez utiliser le formulaire-type de rétractation disponible sur https://test.patboard.com, soit effectuer toute déclaration dénuée d’ambiguïté indiquant
intention de nous retourner le Produit.

4.2 Par mesure d’hygiène et de sécurité, seuls seront repris les Produits non utilisés, correctement protégés, dans leur emballage d’origine intact, en parfait état, propre à leur revente, accompagnés de tous accessoires éventuels, notices d’emploi et
documentations ainsi que de la facture correspondante. Ces conditions sons cummulatives.

4.3 Sous réserve de ce qui précède. PATboard vous remboursera par virement bancaire le prix des Produits retournés et les frais d’envoi facturés (sur la base des frais de livraison standard), s’ils ont déjà été payés, et ce dans les 14 jours suivant la data à laquelle vous aurez exercé votre droit de retour. Les frais de réexpédition seront à votre charge.

4.4 Les produits personnalisés sont toujours exclus pour envoyer ou échanger.

Le droit de rétractation ne s’applique pas aux accords avec les entreprises.

Pour les accords avec les entreprises, tous les tableaux blancs sont exclus de la révocation. Les tableaux blancs sont fabriqués sur commande et ne peuvent être ni échangés ni retournés.

5. Prix, facturation et paiement

 

5.1 Pour toute information concernant les prix des Produits, leurs caractéristiques et les frais de livraison, vous pouvez nous interroger par courrier, par téléphone ou sur https://test.patboard.com.

5.2 Les prix facturés toutes taxes comprises, hors frais de livraison, correspondant aux Produits que vous commandez, sont cuex en vigueur au jour de la transmission de la commande. Les factures sont payables comptant.

5.3 En cas de non-paiement des sommes deus à leur date d’exigibilité, une indemnité conventionnelle de retard de 10% du montant des sommes dues sera exigée avec un minimum de 15 € par créance, Cette indemnité ne pourra excéder la somme de 40 € quel que soit le montant global restant dû.

6. Modalites de paiement

 

Les réglements s’effectuent par carte de crédit (master card, visa, American Express), Sofrt Banking, Paypal et Cartes Bancaires ou virement bancaire en précisant votre numéro de client et/out de facture.

Les coordonnées vancaires de PATboard sont les suivantes:

IBAN (Numéro de Compte Bancaire International): NL26INGB0006789552

BIC (Bank Identification Code): INGBNL2A

7. Frais de livraison

Les frais de livraison en France métropolitaine sont ceux en vigueuer au jour de la transmission de la commande tels qu’ils figurent sur les tarifs applicables à cette date. Sauf indication contraire, ils sont à votre charge et inclus séparément dans
la facture.

8. Modalités de livraison

 

8.1 PATboard s’efforce d’assurer ses livraisons en France métropolitaine dans les 30 jours de la réception de la commande, à l’adresse de votre choix. Il pourra vous être demandé un justifactif de votre identité. Si vous demandez un mode de livraison
différent de celui utilisé normalement par PATboard, le surcoût vous en sera facturé. Les risques de perte et de détérioration des Produits vous sont transférés à la livraison.

8.2 Si la livraison est retardée ou si une commande ne peut pas ou peut seulement partiellement être exécutée, nous vous enverrons un message á cet effet au plus tard 30 jours après que la commande a été passée. Dans ce cas, vous pouvez résilier le contrat
sans frais. Vous náurez pas droit à une indemnité.

8.3 En cas de résiliation, sour réserve de ce qui précède, PATboard  vous remboursera le prix de Produits retournés et les frais d’envoi facturés, s’ils ont déjà été payés, et ce dans les 14 jours suivant la date de résiliation.

8.4 Si la livraison d’un Produit commandé se révèle impossible, PATboard s’efforcera de mettre à disposition un article de remplacement. A la livraison il sera mentionné de manière claire et compréhensible quún article de remplacement sera livré. Votre
droit de rétractation s’applique à ces articles de remplacement. Les frais de réexpédition seront à la charge de PATboard.

8.5 Les dispositions suivantes s’appliquent à la livraison de tableaux blancs ;

 • Une personne doit être présente pendant les heures de bureau (lun-ven 8/30 et 17h00) à l’adresse de livraison fournie par le client pour prendre livraison de l’envoi de whieboard. Des frais supplémentaires seront facturés pour une deuxième tentative de livraison si la livraison n’a pas pu être effectuée pendant les heures de bureau.
 • Livraison au premier seuil du rez-de-chaussée.
 • Pour les envois de tableaux blancs, aucun suivi n’est disponible.
 • À la réception de la livraison du tableau blanc, veuillez vérifier que l’envoi ne présente pas de dommages visibles. Ne signez l’accusé de réception que si le dommage est mentionné sur le bon de livraison. Gardez toujours une copie de ce document ! Informez PATboard B.V. le plus rapidement possible de tout dommage (au plus tard dans les 3 jours ouvrables). Si les dommages ne sont pas mentionnés sur le bon de livraison, avant la signature de réception, il n’est plus possible de réclamer les dommages au transporteur et les dommages seront à la charge du client.
 • Les services supplémentaires pour les livraisons de tableaux blancs sont payants. Il s’agit notamment d’une deuxième tentative de livraison, de la prise d’un rendez-vous pour une livraison à une heure précise, de la livraison à un étage autre que le rez-de-chaussée, etc.

9. Vérification des produits

 

Il vous appartient de vérifier le nombre et l’état des Produits à leur réception et, en cas dávarie ou de manquant, de faire les réserves d’usage auprès du transporteur et d’en informer PATboard dans les 7 jours à compter de la réception (en conservant
la facture et le bulletin de livraison signé). PATboard vous remettra alors des Produits identiques de remplacement ou vous remboursera.

10. Conformité et garantie

10.1 Les Produits sont garanties selon les conditions transmires lors de láchat, aux spécifications mentionnées dans l’offre, aux exigences raisonnables de fiabilité et/ou la facilité d’utilisation sans préjudice toutefois de la garantie légale des
vices cachés telle que prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil prévoyant notamment que. Le vendeur est tenu de la garnatie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, u qui diminuent
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné quún moindre prix, s’il les avaait connus. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice.  et de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-4, L. 217-6 et L. 217-12 du code de la consommation prévoyant notamment que. Le vendeur livre un bien conforme au contrat et réspond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu dún bien semblable. L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

10.2 Vous devez signaler d’èventuels dèfauts ou des Produits mal livrés à PATboard par éctrit dans les 4 semaines aprés la livraison. La réexpédition des Produits doit avoir lieu dans leurs emballages d’origine et à L’état neuf.

10.3 La garnatie de PATboard correspond à la période de ggarantie du producteur. Cependant, PATboard ne peut pas être responsable pour tout dommage si le consommateur utilise le Produit à d’autres fins que celui décrit dans le préambule.

10.4 La garantie ne s’applique pas:

 • En cas de modification, réparation, adjonction et/ou remplacement de pièces détachées par tout ature intervenant que PATboard.
 • Si les Produits ont été exposés à des circonstances anormales aprés la livraison ou s’ils sont différemment manipulés ou qu’ils sont négligemment traités ou qu’ils sont en contradiction avec les instructions de PATboard et/ou s’ils sont traités sur
  l’emballage.
 • En cas que la non-conformité globale ou partielle est le résultat de réglementations faites ou qui seront faites par le gouvernement concernant la nature ou la qualité des matériaux utilés.

11. Garantie de la protection des données 

11.1 PATboard s’interdit de céder vos données personnelles ou de les mettre à la disposition de tiers sous quelque forme que ce soit. Ces données sont traitées par PATboard en stricte conformité avec les lois applicables et sa politique de protection
des données personnelles telle qu’elle est publiée sur le site https://test.patboard.com.

11.2 Conformément a la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 , vous dispozes d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous convernant en écrivant à PATboard à l’adresse ci-après:

12. Pièces dètachées

La disponibilité des pièces de rechange prévue est de un (1) an.

13. Évolution des conditions générales

PATboard se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales en publiant une nouvelle version qui sera applicable à toute commande passée postérieurement à sa première
mise en ligne sur le site https://test.patboard.com.

 

14. Litige, droit applicable et compétence 

Tout litige relatif à l’exécution d’une commande et/ou à l’interprétation des présentes conditions générales, est soumis à la loi néerlandaise. En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des accords convenus entre vous et PATboard,
une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciare. La recherche préalable d’une solution amiable n’interrompt pas les délais pour agir en garantie. Au niveau européen, la Commission Européenne met à votre disposition une plateforme
de résolution des litiges en ligne disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr.

A défaut d’accords amiable, le Tribunal compétent sera au choix du demandeur et conformément aux dispositions légales, soit celui du lieu où demeure le défendeur, soit celui du lieu de la livraison effective du ou des Produits, soit celui du lieu de l’exectuion
de la prestation de service.