Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Voor alle producten van het merk modubooq geldt een garantie van 2 jaar.

De verdere garantievoorwaarden zijn van toepassing op de producten van het merk modubooq.

modubooq 2 jaar garantie

Bij modubooq bieden we garantie voor producten tegen gebreken op het gebied van materiaal en vakmanschap, 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verzenddatum. Mocht je vanaf de leverdatum gebreken in de producten tegenkomen, dan zal modubooq kosteloos de defecte producten vervangen of een vervanging voor de producten vinden. Alle originele producten die vervangen worden door modubooq blijven het eigendom van modubooq. Eventuele toevoegingen of wijzigingen aan het product die niet door modubooq zijn aangebracht, zijn niet geaccepteerd in de garantie. De klant is verantwoordelijk voor de betaling, tegen de huidige tarieven voor elke service of reparatie die buiten de garantieperiode van 2 jaar valt.
Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper. Houd er rekening mee dat alle garantie aanvragen vergezeld moeten worden met het ordernummer van de transactie waarbij het specifieke product is gekocht. Het bestelnummer dient als jouw garantienummer en moet worden bewaard. Modubooq biedt zonder dit nummer geen garantieservice.

Garantievoorwaarden

De 2-jarige garantie is geldig onder de volgende voorwaarden:

 • Deze garantie dekt alleen normaal gebruik van de modubooq-producten. Modubooq is niet aansprakelijk voor defect of schade als gevolg van onverantwoord gebruik, inclusief schade als gevolg van oververhitting, corrosie, gebruik van ongeschikte markers, gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of andere niet-aanbevolen werkwijzen. Schade die is ontstaan ​​door oneigenlijk gebruik van de modubooq-producten is vrijgesteld van 2 jaar garantie.
 • Deze garantie strekt zich alleen uit tot producten met het modubooq-merk die door modubooq worden gedistribueerd en / of verkocht. Voor whiteboards gelden andere garantievoorwaarden. Zie hieronder
 • Je moet jouw bestelnummer of factuur bewaren om garantie te kunnen ontvangen.

Claimen van de garantie

Stap 1 Stuur een e-mail naar info[at]modubooq.com inclusief uw bestelnummer en een duidelijke beschrijving van de fout.
Stap 2 We verzenden een vervangende artikel dezelfde week (optioneel)
Stap 3 Stuur het beschadigde artikel naar ons op
Stap 4 Terug naar het werk!
Stap 5 Support feedback. U ontvangt van ons een korte samenvatting van de fout en de oplossing daarvoor. Indien je niet voor de snelle vervanging heeft gekozen, ontvang je nu de vervangende artikel. Daarnaast krijg je te horen of de vervanging/ reparatie onder de garantie valt.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info[at]modubooq.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Warranty

We care about our products and logically do our best to deliver them to you in top condition. Nevertheless, an order can be broken during transport or something else might happen that entitles you to warranty. All PATboard branded products come with a 2-year warranty.

The further warranty conditions apply to the PATboard branded products.

PATboard 2-Year Warranty

PATboard warrants its product against defects in materials and craftsmanship from the original ship date. Should you encounter any faults in the products from the delivery date onwards, PATboard will replace defective parts with new parts or find a replacement for the product, free of charge. All original parts replaced by PATboard become the property of PATboard. Any after-market additions or modifications will not be warranted. The customer is responsible for the payment, at current rates, for any service or repair outside the scope of the 2-year warranty.
This warranty extends only to the original purchaser. Please note that any warranty services or questions must be accompanied by the order number from the transaction through which the warranted product was purchased. The order number serves as your warranty number and must be retained. PATboard will offer no warranty service without this number.

Warranty Conditions

The above 2-year warranty is subject to the following conditions:

 • This warranty covers only normal use of the PATboard products. PATboard shall not be liable under this warranty if any damage or defect results from damages incurred through irresponsible use, including those resulting from overheating, corrosion, use of inappropriate markers, use inappropriate cleaning agents or other non-recommended practices. Damages occurred due to improper use of the PATboard products are exempted from 2-year warranty.
 • This warranty extends only to PATboard branded products distributed and/or sold by PATboard. For whiteboards, different warranty terms apply. See below
 • You must retain your order number or bill of sale to receive warranty service.

How to Claim Warranty

Step 1 Send us an email to info[at]modubooq.com including your order number and a clear description of the fault.
Step 2 We ship replacement items the same week (Optional)
Step 3 Ship the damaged item(s) to us
Step 4 Back to work!
Step 5 Support feedback. You will receive a short summary of the fault and the solution for it. If you have not opted for the quick replacement, you will now receive the replacement item. You will also be informed whether the replacement / repair is covered by the warranty.

 

Complaints

There is a possibility that something might happen which is not  according to plan. We recommend that you first disclose any complaints by mailing us at [email protected]. If this does not lead to a solution, it is possible to register your dispute
for mediation via the Foundation ValuedShops/WebwinkelKeur. As of February 15, 2016, it is also possible for consumers in the EU to report complaints through the European Commission’s ODR platform. The ODR platform can be found at http://ec.europa.eu/odr. If your complaint is not yet handled elsewhere, you are free to file your complaint through the European Union
platform.

Garantie

Streitigkeiten zwischen Kunde und Online-Shop über die Schaffung oder der Umsetzung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit diesem Geschäft oder bieten Produkte und Dienstleistungen, kann, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen an GeschilOnline eingereicht
werden. Alle PATboard-Markenprodukte haben eine 2-jährige Garantie.

Die weiteren Garantiebedingungen gelten für die Produkte der Marke PATboard.

PATboard 2 Jahre Garantie

PATboard garantiert, dass sein Produkt vom ursprünglichen Versanddatum an Material- und Herstellungsfehler aufweist. Sollten Sie ab dem Lieferdatum Fehler an den Produkten feststellen, tauscht PATboard defekte Teile gegen neue aus oder findet kostenlos Ersatz für das Produkt. Alle durch PATboard ersetzten Originalteile werden Eigentum von PATboard. Nachträglich vorgenommene Ergänzungen oder Änderungen werden nicht garantiert. Der Kunde ist verantwortlich für die Zahlung, zu den aktuellen Preisen, für jegliche Wartung oder Reparatur außerhalb der 2-Jahres-Garantie.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Bitte beachten Sie, dass alle Garantieleistungen oder Fragen mit der Bestellnummer aus der Transaktion, über die das garantierte Produkt erworben wurde, einhergehen müssen. Die Bestellnummer dient als Ihre Garantienummer und muss beibehalten werden. PATboard bietet ohne diese Nummer keinen Garantieservice an.

Garantiebedingungen

Die obige 2-Jahres-Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen:

 • Diese Garantie gilt nur für den normalen Gebrauch der PATboard-Produkte. PATboard haftet nicht im Rahmen dieser Garantie, wenn Schäden oder Defekte auf Schäden zurückzuführen sind, die durch unverantwortlichen Gebrauch entstanden sind, einschließlich solcher, die durch Überhitzung, Korrosion, Verwendung ungeeigneter Marker, Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel oder anderer nicht empfohlener Praktiken entstanden sind. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung der PATboard-Produkte entstehen, sind von einer 2-jährigen Garantie ausgenommen.
 • Diese Garantie gilt nur für PATboard-Produkte, die von PATboard vertrieben und / oder verkauft werden. Für Whiteboards gelten andere Garantiebedingungen. Siehe unten
 • Sie müssen Ihre Bestellnummer oder Ihren Kaufbeleg für den Garantieservice aufbewahren.

So beanspruchen Sie die Garantie

Schritt 1 Senden Sie uns eine E-Mail an [email protected] mit Ihrer Bestellnummer und einer eindeutigen Fehlerbeschreibung.
Schritt 2 Wir liefern Ersatzartikel in derselben Woche (Optional)
Schritt 3 Versenden Sie die beschädigten Artikel an uns
Schritt 4 Zurück zur Arbeit!
Schritt 5 Support-Feedback. Sie erhalten eine kurze Zusammenfassung des Fehlers und die Lösung hierfür. Wenn Sie sich nicht für den schnellen Austausch entschieden haben, erhalten Sie jetzt den Ersatzartikel. Sie werden ebenfalls informiert, ob der Austausch / die Reparatur von der Garantie abgedeckt ist.

 

 

Online-Beschwerdeverfahren

Zur außergerichtlichen Beilegung von Kunderechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische Union eine Online-Plattform (“OS-Plattform”) eingerichtet, an die der Kunde sich demnächst wenden kann. Die Plattform ist zu finden unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emailadresse Online–Shop lautet: [email protected].

Garantie

Nous nous soucions de nos produits et faisons logiquiments de notre mieux pour vous les livrer dans les meilleures conditions possibles. Pourtant, il peut arriver qu’un produit soit endommagè pendant le transport ou que quelque chose d’autre se passe de sorte que vous pouvez faire une revendication par rapport à la garantie. Tous les produits de marque PATboard bénéficient d’une garantie de 2 ans.

Pour les tableaux blancs, une garantie de 25 ans et une garantie de 30 ans s’appliquent, pour les tableaux blancs Smit Visual et Lintex Board respectivement. Lisez les conditions ci-dessous.

Les autres conditions de garantie s’appliquent aux produits de marque PATboard.

PATboard Garantie de 2 ans

PATboard garantit son produit contre les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date d’expédition d’origine. Si vous rencontrez des défauts dans les produits à partir de la date de livraison, PATboard remplacera gratuitement les pièces défectueuses par de nouvelles pièces ou trouvera un remplacement pour le produit. Toutes les pièces d’origine remplacées par PATboard deviennent la propriété de PATboard. Les ajouts ou modifications après-vente ne seront pas garantis. Le client est responsable du paiement, aux tarifs en vigueur, pour tout service ou réparation en dehors de la portée de la garantie de 2 ans.

Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original. Veuillez noter que tout service ou question de garantie doit être accompagné du numéro de commande de la transaction par laquelle le produit garanti a été acheté. Le numéro de commande sert de numéro de garantie et doit être conservé. PATboard n’offrira aucun service de garantie sans ce numéro.

Conditions de garantie

La garantie de 2 ans ci-dessus est soumise aux conditions suivantes:

 • Cette garantie couvre uniquement l’utilisation normale des produits PATboard. PATboard décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation irresponsable, y compris ceux résultant de la surchauffe, de la corrosion, de l’utilisation de marqueurs inappropriés, de l’utilisation de produits de nettoyage inappropriés ou d’autres pratiques non recommandées. Les dommages causés par une mauvaise utilisation des produits PATboard sont exclus de la garantie de 2 ans.
 • Cette garantie ne s’applique qu’aux produits de marque PATboard distribués et / ou vendus par PATboard. Pour les tableaux blancs, différentes conditions de garantie s’appliquent. Voir ci-dessous
 • Vous devez conserver votre numéro de commande ou votre facture pour recevoir le service de garantie.

Période de garantie pour les produits Smit Visual (tableaux blancs)

En cas d’utilisation conforme aux directives des produits Smit Visual, nous accordons une garantie de 25 ans sur l’effaçabilité de la surface d’écriture en acier émaillé. Pour les surfaces en acier revêtues, elles garantissent 12 mois d’utilisation, à condition bien sûr que toutes les planches soient traitées correctement. Pour plus d’informations, veuillez contacter Smit Visual à: [email protected]

Période de garantie pour les produits Lintex (tableaux blancs)

Lorsqu’ils sont utilisés conformément aux directives de Lintex, ils offrent une garantie de 30 ans sur la surface d’écriture. Pour plus d’informations, veuillez contacter Lintex à: [email protected]

Comment demander une garantie

Étape 1 Envoyez-nous un courriel à [email protected] en indiquant votre numéro de commande et une description claire de la panne.
Étape 2 Nous expédions les articles de remplacement la même semaine (facultatif)
Étape 3 Expédier le (s) article (s) endommagé (s)
Étape 4 Retour au travail!
Étape 5 Commentaires sur le soutien. Vous recevrez un court résumé de la panne et la solution pour cela. Si vous n’avez pas opté pour le remplacement rapide, vous recevrez maintenant l’article de remplacement. Vous serez également informé si le remplacement / réparation est couvert par la garantie.

 

Plaintes

Tout litige relatif 1a l’exécution d’une commande et/ou à l’interprétation des présentes conditions générales, est soumis à la loi néerlandaise. En cas de litige relatif à l’interprétation out à l’exécution des accords convenus
entre vous et PATboard, une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciaire. La recherche prélable d’une solution amiable n’interrompt pas les délais pour agir en garantie. Au niveau européen, la Commission Européenne met à votre disposition
une plateforme de résolution des litiges en ligne disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

A défaut d’accord amiable, le Tribunal compétent sera, au choix du demandeur et conformément aux dispositions légales, soit celui du lieu où demeure le défendeur, soit celui du lieu de la livraison effective du ou des Produits, soit celui du lieu
de l’exécution de la prestation de service.

Garantía

Nos preocupamos por nuestros productos y, lógicamente, hacemos nuestro mejor esfuerzo para entregarlos en las mejores condiciones. Sin embargo, una orden puede romperse durante el transporte o puede ocurrir cualquier otra cosa que le dé derecho a la garantía. Todos los productos de la marca PATboard vienen con una garantía de 2 años.

Para las pizarras blancas, se aplica una garantía de 25 años y una garantía de 30 años, para las pizarras virtuales Smit y Lintex, respectivamente. Lea las condiciones a continuación.

Las demás condiciones de garantía se aplican a los productos de la marca PATboard.

PATboard 2 años de garantía

PATboard garantiza su producto contra defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de envío original. En caso de encontrar fallas en los productos a partir de la fecha de entrega, PATboard reemplazará las piezas defectuosas con piezas nuevas o buscará un reemplazo para el producto, sin cargo. Todas las piezas originales reemplazadas por PATboard pasan a ser propiedad de PATboard. Cualquier adición o modificación posterior al mercado no estará garantizada. El cliente es responsable del pago, a las tarifas actuales, de cualquier servicio o reparación que esté fuera del alcance de la garantía de 2 años.
Esta garantía se extiende solo al comprador original. Tenga en cuenta que los servicios o preguntas de garantía deben ir acompañados del número de pedido de la transacción a través de la cual se compró el producto garantizado. El número de pedido sirve como su número de garantía y debe conservarse. PATboard no ofrecerá ningún servicio de garantía sin este número.

Condiciones de garantía

 • La garantía anterior de 2 años está sujeta a las siguientes condiciones:
  Esta garantía cubre solo el uso normal de los productos PATboard. PATboard no será responsable bajo esta garantía si cualquier daño o defecto resulta de daños incurridos a través del uso irresponsable, incluidos los resultantes de sobrecalentamiento, corrosión, uso de marcadores inapropiados, uso de agentes de limpieza inapropiados u otras prácticas no recomendadas. Los daños ocurridos debido al uso inapropiado de los productos PATboard están exentos de la garantía de 2 años.
 • Esta garantía se extiende solo a los productos de la marca PATboard distribuidos y / o vendidos por PATboard. Para pizarras blancas, se aplican diferentes términos de garantía. Vea abajo
 • Debe conservar su número de orden o factura de venta para recibir el servicio de garantía.

Periodo de garantía para productos Smit Visual (pizarras)

Cuando se utiliza de acuerdo con las directrices establecidas por los productos de Smit Visual, otorgaremos una garantía de 25 años sobre la borradura de la superficie de escritura de acero esmaltado. Para las superficies de acero recubiertas, garantizarán 12 meses de uso, siempre y cuando todas las tablas se traten adecuadamente. Para obtener más información, póngase en contacto con Smit Visual en: [email protected]

Periodo de garantía para productos Lintex (pizarras blancas)

Cuando se utilizan de acuerdo con las pautas establecidas por Lintex, dan una garantía de 30 años en la superficie de escritura. Para obtener más información, póngase en contacto con Lintex en: [email protected]

Cómo reclamar la garantía

Paso 1 Envíenos un correo electrónico a [email protected] incluyendo su número de pedido y una descripción clara de la falla.
Paso 2 Enviamos artículos de reemplazo la misma semana (Opcional)
Paso 3 Envíe los artículos dañados a nosotros
Paso 4 ¡Vuelve al trabajo!
Paso 5 Comentarios de soporte. Recibirá un breve resumen de la falla y la solución para la misma. Si no ha optado por el reemplazo rápido, ahora recibirá el artículo de reemplazo. También se le informará si el reemplazo / reparación está cubierto por la garantía.

 

Proceso de queja en línea

Para la resolución extrajudicial de disputas de consumidores, la Unión Europea ha establecido una plataforma en línea (“plataforma OS”) a la que el cliente puede contactar en breve. La plataforma se puede encontrar en http://ec.europa.eu/consumers/odr/. La tienda en línea de la dirección de correo electrónico es: [email protected].

 

Garanzia

Ci preoccupiamo dei nostri prodotti e facciamo logicamente il nostro meglio per consegnarli a voi in ottime condizioni. Tuttavia, un ordine può essere rotto durante il trasporto o qualcos’altro potrebbe accadere che dà diritto alla garanzia. Tutti i prodotti a marchio PATboard sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Per le lavagne si applica una garanzia di 25 anni e una garanzia di 30 anni, rispettivamente per le lavagne visive Smit e la scheda Lintex. Leggi le condizioni di seguito.

Le ulteriori condizioni di garanzia si applicano ai prodotti a marchio PATboard.

PATboard 2 anni di garanzia

PATboard garantisce il suo prodotto contro difetti nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di spedizione originale. In caso di difetti nei prodotti a partire dalla data di consegna, PATboard sostituirà le parti difettose con nuove parti o troverà una sostituzione per il prodotto, gratuitamente. Tutte le parti originali sostituite da PATboard diventano di proprietà di PATboard. Eventuali aggiunte o modifiche post-vendita non saranno garantite. Il cliente è responsabile per il pagamento, a tariffe correnti, per qualsiasi servizio o riparazione al di fuori della portata della garanzia di 2 anni.

Questa garanzia si estende solo all’acquirente originale. Si prega di notare che eventuali servizi di garanzia o domande devono essere accompagnate dal numero dell’ordine dalla transazione attraverso la quale è stato acquistato il prodotto garantito. Il numero dell’ordine funge da numero di garanzia e deve essere conservato. PATboard non offrirà alcun servizio di garanzia senza questo numero.

Condizioni di garanzia

La suddetta garanzia di 2 anni è soggetta alle seguenti condizioni:

 • Questa garanzia copre solo il normale utilizzo dei prodotti PATboard. PATboard non sarà responsabile ai sensi della presente garanzia se qualsiasi danno o difetto derivano da danni causati da un uso irresponsabile, compresi quelli derivanti da surriscaldamento, corrosione, uso di marcatori inappropriati, uso di detergenti inappropriati o altre pratiche non raccomandate. I danni causati da un uso improprio dei prodotti PATboard sono esentati dalla garanzia di 2 anni.
 • Questa garanzia si estende solo ai prodotti a marchio PATboard distribuiti e / o venduti da PATboard. Per le lavagne si applicano differenti condizioni di garanzia. Vedi sotto
 • È necessario conservare il numero dell’ordine o la fattura di vendita per ricevere il servizio di garanzia.

Periodo di garanzia per i prodotti Smit Visual (lavagne bianche)

Se utilizzato secondo le linee guida stabilite dai prodotti Smit Visual, garantiamo una garanzia di 25 anni sulla possibilità di cancellare la superficie di scrittura in acciaio smaltato. Per superfici in acciaio rivestito garantiranno 12 mesi di utilizzo, fornendo ovviamente tutte le schede trattate correttamente. Per ulteriori informazioni, contattare Smit Visual all’indirizzo: [email protected]

Periodo di garanzia per i prodotti Lintex (lavagne)

Se utilizzati secondo le linee guida stabilite da Lintex, danno una garanzia di 30 anni sulla superficie di scrittura. Per maggiori informazioni, contattare Lintex all’indirizzo: [email protected]

Come richiedere la garanzia

Passaggio 1 Inviaci un’e-mail all’indirizzo [email protected] includendo il numero dell’ordine e una descrizione chiara dell’errore.
Passaggio 2 Spediamo articoli sostitutivi la stessa settimana (Opzionale)
Passaggio 3 Spedire gli articoli danneggiati a noi
Passaggio 4 Torna al lavoro!
Passaggio 5 Feedback di supporto. Riceverai un breve riepilogo del guasto e la soluzione per esso. Se non hai optato per la sostituzione rapida, riceverai l’articolo sostitutivo. Verrà inoltre informato se la sostituzione / riparazione è coperta dalla garanzia.

 

Processo di reclamo online

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, l’Unione europea ha istituito una piattaforma online (“piattaforma OS”) a cui il cliente può contattare a breve. La piattaforma è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Il negozio online di indirizzo email è: [email protected].